Παράταση 3 ετών σε δικαιούχους δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων που δεν μπόρεσαν να εκπληρώσουν όλες τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους

Παράταση 3 ετών σε δικαιούχους δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων που δεν μπόρεσαν να εκπληρώσουν όλες τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους

Σχετικά με το ζήτημα που προέκυψε με όσους είχαν  αναγνωριστεί ως δικαιούχοι δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων, σύμφωνα με το άρθρο 249 του Π.Δ. 410/1995 (Α΄ 231), και δεν μπόρεσαν να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους στην τασσόμενη προθεσμία,  όπως ορίζονταν με τις διατάξεις του άρθρου 284 παρ. 3 (Α΄ 87), σας ενημερώνουμε ότι η κυβέρνηση συνυπολογίζοντας τις συνέπειες της δύσκολης οικονομικής περιόδου των τελευταίων ετών και εν όψει της λήξης της προθεσμίας που προβλεπόταν τον Ιούνιο, προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση κατά την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4325 (ΦΕΚ A 47 – 11.05.2015), οι δικαιούχοι μπορούν μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, και εφόσον εξακολουθούν να είναι κάτοχοι των ανωτέρω οικοπέδων αυτοί ή οι κληρονόμοι τους, να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.