5 με 11 Οκτωβρίου το Λάμποβο στην Παραμυθιά

b_400_225_16777215_0___images_stories_ergasia_lampovo.jpgΗ Δήμαρχος Σουλίου κάνει γνωστό ότι, ο Δήμος Σουλίου, σε συνέχεια της αρίθμ.165/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου περί: *Έγκριση κανονιστικής απόφασης χρήσης και λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Δ.Κ  Παραμυθιάς (Λαμπόβου), έτους 2013*

-α) 1.- Η  παραδοσιακή  εμποροπανήγυρη  για  το  έτος  2013,  διάρκειας  επτά (7) ημερών σύμφωνα  με  το  Νόμο  2323/1995  άρθρο  2  παράγραφο  1,  όπως  τροποποιήθηκε  με  τον  Νόμο  3377/2005, Νόμο 3577/2007 και τον Νόμο 3769/2009  θα  διεξαχθεί  στο  Δήμο  Σουλίου  το  χρονικό  διάστημα  από  05  μέχρι  11 Οκτωβρίου  2013.  Ο  χώρος  που  θα  διατεθεί  για  τη  λειτουργία  της  εμποροπανήγυρης  θα  είναι αυτός  που  διατέθηκε  και  κατά  την  περσινή  διοργάνωση,  στη  θέση  «ΓΑΛΑΤΑ» καθώς και ο αύλειος χώρος του πρώην Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς. Θα  αναπτυχθούν  431 παραπήγματα διαστάσεων 3χ3 τ. μ. (9 τετραγωνικά μέτρα). Από αυτά  είκοσι πέντε (25) παραπήγματα διαστάσεων  3χ3 (9 τ. μ.) θα διατεθούν για δύο (2) οβελιστήρια. Δέκα ( 10 ) παραπήγματα διαστάσεων  3χ3 (9 τ. μ.)  θα διατεθούν για  πέντε (5) συνολικά χαλβαδοπωλεία  (πώληση χαλβά) και θα βγουν σε πλειοδοτικό διαγωνισμό.

Ο χώρος της φετινής εμποροπανήγυρης θα αποτελείται  από τρία τμήματα:

α) Το τμήμα Α΄, ξεκινάει από το παλιό Δημαρχείο  Παραμυθιάς μέχρι  και την οικία Δημήτριου Τσίλη, στο δεξιό μέρος του δρόμου και θέσεις από τον αριθμό 1 έως 47. Οι θέσεις αυτές  (παραπήγματα), θα είναι ανοιχτού τύπου και  θα δοθούν με το τρέχον μέτρο, στην τιμή των 90,00 ευρώ ανά τρέχον μέτρο.

Μετά το τμήμα Α΄ θα τοποθετηθούν αυτοκινούμενα.

β)Τμήμα Β΄, ξεκινάει λίγο μετά την οικία Κοσιώρη , έως τα οβελιστήρια και θέσεις  ( παραπήγματα ) από 1 έως 63. Θα κατασκευαστούν παραπήγματα και στην αριστερή πλευρά του δρόμου και σε συνδυασμό με τα παραπήγματα της δεξιάς πλευράς θα είναι κλειστού τύπου στην τιμή των 400,00 ευρώ η θέση ( παράπηγμα).

γ) Τμήμα Γ΄ ξεκινάει μετά τα οβελιστήρια έως οικία Χρήστου Τάτση και θέσεις  ( παραπήγματα ) από 1 έως 296.  Θα κατασκευαστούν παραπήγματα και στην αριστερή πλευρά του δρόμου και σε συνδυασμό με τα παραπήγματα της δεξιάς πλευράς θα είναι κλειστού τύπου στην  τιμή των 700,00 ευρώ η θέση ( παράπηγμα).

Η κατασκευή των παραπηγμάτων θα γίνει από τις 23/09/2013 και μετά. Η αποξήλωση τους θα ολοκληρωθεί  το αργότερο έως 20/10/2013, με ευθύνη του εργολήπτη.

β.)Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων για την Εμποροπανήγυρη Δ.Κ Παραμυθιάς (Λαμπόβου), έτους 2013* θα υποβληθούν στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου απο 2/9/2013 μέχρι 9/9/2013 , και θα πρέπει  να συνοδεύονται με τα  παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά (τα οποία θα είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ).

Ø  Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (για τους αλλοδαπούς).

Ø  Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (για τους αλλοδαπούς)

Ø  Ταμειακή απόδειξη έτους 2013.

Ø  Έναρξη από την εφορεία.

Ø  Βεβαίωση εγγραφής ασφαλιστικού φορέα.

Ø  Βιβλιάριο υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων.

Ø  Υπεύθυνη δήλωση για κατοχή πυροσβεστήρα.

Ø  Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών αποδέχεται τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο  14 του παρόντος κανονισμού.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε ατομικά από τον ενδιαφερόμενο, είτε με εξουσιοδότηση προσώπου, θεωρημένη από Κ. Ε. Π. ή άλλη δημόσια αρχή.

Επιπλέον στην αίτησή τους  οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να αναφέρουν, το τμήμα στο οποίο αιτούνται θέση.

Η μή κατάθεση δικαιολογητικών επισύρει αποκλεισμό της αίτησης.

Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τον Δήμο σύμφωνα με όσα στο άρθρο 285 του ν.3463/2006 αναλυτικά αναφέρονται).

ΜΕΔ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΓΟΥΣΙΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ