Αποκλειστικά στη ΒδΈλλα: Το Διάγγελμα Σαμαρά της 7ης Νοεμβρίου 2013 και περί ώραν 04:20 πρωινήν…

Ελληνικέ Λαέ.

Από μακρού παριστάμεθα μάρτυρες ενός εγκλήματος, το οποίον διεπράττετο εις βάρος της συγκυβερνήσεως και της τρόϊκας μας. Η αδίστακτος και αθλία ΠΟΣΠΕΡΤ, ο εκτραχηλισμός μεγάλης μερίδος του απολυμένων της ΕΡΤ, η μεθοδική εκπομπή προγράμματος, η πλήρης έλλειψις κατανοήσεως προς τα φλέγοντα προβλήματα της κυβερνήσεως μας, η μυστική και φανερά συνεργασία με τους ανατροπείς εργαζομένους που πλήττονται από την κυβερνητική μας πολιτική και τέλος τα συνεχή εμπρηστικά κηρύγματα περί ελευθερίας και δημοκρατίας εδημιούργησαν κλίμα αναρχίας και χάους. 

Δεν απέμεινεν πλέον άλλος τρόπος σωτηρίας από την επέμβασιν των ΜΑΤ μας. Η επέμβασις αύτη βεβαίως δεν αποτελεί εκτροπήν εκ του Συντάγματος, αλλά και αν αποτελεί, η εκτροπή αύτη ήτο επιβεβλημένη διά την σωτηρίαν της συγκυβέρνησεως. Η σωτηρία της συγκυβερνήσεως είναι ο υπέρτατος νόμος.

Δι’ αυτό επενέβησαν τα ΜΑΤ. Διά να ανακόψουν την πορείαν προς την καταστροφήν, ένα βήμα προ της αβύσσου. Εις ολόκληρον την Χώραν επικρατεί πλέον απόλυτος γαλήνη και τάξις. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Κυβερνήσεως εστρατεύθησαν προς εκτέλεσιν του προς την Τρόϊκα καθήκοντος.

Ποίοι είμεθα:Ανήκομεν εις τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και ουδεμίαν άλλην πολιτικήν παράταξιν είμεθα διατεθειμένοι να επιτρέψωμεν ίνα κυβερνήσει. Ανήκομεν εις την οικονομικήν ολιγαρχίαν, την οποίαν είμεθα διατεθειμένοι να αφήσωμεν να προκαλή την πενίαν. Ανήκομεν εις την τάξιν του πλούτου και της ρεμούλας. Και θα σταθώμεν εις το πλευρόν των εργολάβων, καναλαρχών και τραπεζιτών αδελφών μας.

Ελαυνόμεθα αποκλειστικώς από οικονομικά κίνητρα και επιδιώκομεν να καταργήσωμεν την δημοκρατίαν. Να ευτελίσωμεν τον δημόσιον βίον. Να απομακρύνωμεν από τον οργανισμόν της Χώρας τον ελεύθερο λόγο από τον οποίον εκινδύνευε. Να επιτρέψωμεν τον διχασμόν και την αλληλοσφαγήν και να δημιουργήσωμεν σαθρές βάσεις ώστε η Χώρα να μην επανέλθη εις τον αληθώς ορθόδοξον κοινοβουλευτικόν βίον.

Υπάρχουν βεβαίως, και ελάχιστοι εφιάλται δημαγωγοί, ασυνείδητοι καιροσκόποι και κατ’ επάγγελμα αναρχικοί. Αυτοί επεδίωξαν να μας ανατρέψουν! Αυτούς τους εμπρηστάς θα απομονώσωμεν και όλοι ημείς οι υποτελείς της τρόϊκα και των ξένων συμφερόντων ηνωμένοι, θα βαδίσωμεν εμπρός την οδόν τού ξεπουλήματος. Προς την ριζικήν αλλαγήν. Προς την υποδούλωση και την ατελείωτον ύφεση.

Ο βασικός μας στόχος είναι η αδικία. Η άνιση κατανομή του εισοδήματος. Η ηθική και υλική κατάπτωσις του κοινωνικού συνόλου και ιδιαιτέρως των αγροτών, των εργατών, και των πενεστέρων τάξεων. Το μίσος της Κυβερνήσεως θα στραφή αμέριστον προς την νεολαίαν και τα προβλήματά της. Μετά την παροχή πρόσβασεως εις το διαδίκτυον σε όλη τη χώρα και την δημιουργίαν των καταλλήλων προς τούτο συνθηκών, το ταχύτερον δυνατόν θα παρακολουθώμεν ακόμα και τη σκέψη όλων των Ελλήνων. Η  αποστολή της Κυβερνήσεως δεν έχει λήξη. Πλείστα όσα ίνα παραχωρηθούν, εκποιηθούν και το έργο της Κυβερνήσεως μακρόν.

Η Κυβέρνησις δηλοί κατηγορηματικώς, ότι είναι αποφασισμένη να φέρη εις πέρας δια παντός μέσου και με ταχύν ρυθμόν την βαρείαν αποστολήν την οποίαν ανέλαβεν. Είναι αποφασισμένη να εκπληρώση εις το ακέραιον τας υποχρεώσεις της έναντι της τρόικας. Ζητεί πλήρη πειθαρχίαν προς τις απαιτήσεις του παρακράτους. Όπως δεν συμβαίνει σε καμία πολιτισμένη Χώρα. Διότι πραγματική ελευθερία δεν θέλωμε να έχετε. Θέλωμε να ζείτε σε καθεστώς “ο θάνατός σου, η ζωή μου”.

Η Κυβέρνησις οφείλει να προειδοποιήση κατά τον πλέον κατηγορηματικόν τρόπον, ότι οιαδήποτε αντίδρασις εις το έργον της, οποθενδήποτε προερχομένη, θα παταχθή πάραυτα διά παντός εις την διάθεσίν της μέσου

Ζήτω η Συγκυβένησις!

Ζήτω ο Σαμαράς!

Αιωνία η μνήμη της Ελλάδος!

Αθήναι τη

7η Νοεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως

Αντώνης Σαμαράς

τ. Ανεπάγγελτος, νυν Πρωθυπουργός