ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΠΟ ΤΗΝ «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»

H Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με τον διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) “Προσέγγιση LEADER” για επιλεγμένες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας προέβη στις 13 Δεκεμβρίου 2012 στην 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και κάλεσε τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να υποβάλλουν τις επενδυτικές τους προτάσεις έως τις 28 Φεβρουαρίου 2013.

Κατά την 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προκηρύχθηκε Δημόσια Δαπάνη ύψους 4.080.172,44 € και απευθυνόταν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των Συνεταιρισμών) καθώς και σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.

Οι τομείς στους οποίους μπορούσαν να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια (πρόκειται για ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις και μετεγκαταστάσεις) ήταν η μεταποίηση γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, ο αγροτουρισμός (καταλύματα, εστιατόρια, εναλλακτικές μορφές τουρισμού κλπ.), οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (βιοτεχνικές μονάδες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση), καθώς και έργα δημόσιου χαρακτήρα που αφορούσαν την τουριστική και πολιτιστική αξιοποίηση και ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης και την ανάδειξη και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου.

Κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων την 28η Φεβρουαρίου 2013 κατατέθηκαν στα γραφεία της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) είκοσι εννέα (29) επενδυτικές προτάσεις που αφορούσαν ιδρύσεις – εκσυγχρονισμούς – επεκτάσεις. Από αυτές, δέκα (10) αφορούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα και οι υπόλοιπες δεκαεννέα (19), έργα δημόσιου χαρακτήρα & ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στους ακόλουθους τομείς:

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αγροτουρισμός 5 3 παραδοσιακά καφενεία & εστιατόρια

1 τουριστικό γραφείο

1 επιχείρηση εναλλακτικών & ειδικών μορφών τουρισμού

Μεταποίηση γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων 2 2 επιχειρήσεις μεταποίησης γεωργικών προϊόντων

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (βιοτεχνικές μονάδες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση) 3 1 επιχείρηση παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

1 επιχείρηση παροχής υπηρεσιών

1 βιοτεχνική μονάδα

Έργα ενίσχυσης του τουριστικού τομέα (δημόσιου χαρακτήρα) 2 2 έργα ενίσχυσης κέντρων τουριστικής πληροφόρησης

Έργα υποδομών μικρής κλίμακας, χώρων άσκησης δραστηριοτήτων και ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων 8 1 έργο υποδομής (βελτίωση αρδευτικού)

1 έργο άσκησης αθλητικών δραστηριοτήτων (γήπεδο καλαθοσφαίρισης)

6 έργα ενίσχυσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων

Έργα βελτίωσης και ανάπτυξης χωριών 3 3 έργα βελτίωσης χωριών

Έργα διατήρησης και αναβάθμισης της αγροτικής κληρονομιάς 6 1 έργο με δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

1 έργο αποκατάστασης, διατήρησης αναβάθμισης πολιτιστικής κληρονομίας (πέτρινο γεφύρι)

2 έργα ανάδειξης και προστασίας περιοχών

2 εκθετήρια – μουσεία

Κατάλογος των υποβληθεισών προτάσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.epirussa.gr.

Το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία έχει συσταθεί με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) της Ο.Τ.Δ.. Η αξιολόγηση δε θα υπερβεί τους τρεις (3) μήνες.