Η Διαβούλευση των Σχεδίων Διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας – To σχέδιο για την Ήπειρο

YD05-epirus

YD05-epirusΗ διαμόρφωση των Σχεδίων Διαχείρισης των  Λεκανών Απορροής της χώρας μπαίνει  στην τελική της φάση. Στα Σχέδια αυτά θα καθοριστούν τελικά, μετά από πλήρη και λεπτομερή ανάλυση, τα απαιτούμενα μέτρα για:

  • την βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών νερών (ποταμών, λιμνών, εκβολών και παράκτιων νερών), και
  • την εξασφάλιση της επάρκειας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων νερών, και
  • την προστασία των χερσαίων οικοσυστημάτων και βιοτόπων σε ότι αφορά τις ανάγκες τους σε νερό.

Στα Σχέδια περιλαμβάνεται ανάλυση του κόστους  του νερού στην κάθε κατηγορία χρηστών  κατά περιοχή.

Τα  μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν κυρίως:

  • μέτρα περιορισμού ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών
  • μέτρα αύξησης των διαθέσιμων πόρων όπως εμπλουτισμός των υπόγειων νερών, επαναχρησιμοποίηση νερών, αφαλατώσεις κλπ
  • μέτρα μείωσης της ζήτησης νερού όπως μέτρα για τον περιορισμό των απωλειών, μέτρα για μείωση της σπατάλης στην χρήση του νερού
  • μέτρα περιορισμού των απολήψεων από επιφανειακά και υπόγεια νερά
  • μέτρα περιορισμού ταμίευσης νερών και μικρών υδροηλεκτρικών έργων
  • μέτρα ανασύστασης και αποκατάστασης υγροβιότοπων
  • μέτρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Τα  μέτρα αυτά αποσκοπούν στο κοινό όφελος με τη βέλτιστη δυνατή σύνθεση των απόψεων  όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια διαβούλευση που είναι δομημένη, προχωρά σε βάθος, είναι ουσιαστική, χωρίς αποκλεισμούς και απόλυτα διαφανής. Μια διαβούλευση η οποία, στηριζόμενη στα στοιχεία που παρέχουν τα αναρτημένα στην ιστοσελίδα προσχέδια και τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σαν κείμενα εργασίας,  θα οδηγήσει σε μια συνδιαμόρφωση των οριστικών σχεδίων. Τα οριστικά αυτά σχέδια πιστεύουμε ότι θα αποτελούν τη βέλτιστη δυνατή σύνθεση των απόψεων και αναγκαστικά θα έχουν και στοιχεία συμβιβασμού αντίθετων θεμιτών επιδιώξεων επί μέρους χρηστών. Ένα συμβιβασμό που ωστόσο δεν θα ακυρώνει τους βασικούς στόχους και το πνεύμα της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά.

Περισσότερες πληροφορίες  θα βρείτε εδώ.
Τα Προσχέδια Διαχείρισης των υδατικών πόρων για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα θα τα βρείτε εδώ.