Ενημερωτική Εκδήλωση του Έργου URBANETS

urbanets

urbanetsΕνημερωτική Εκδήλωση του Έργου «Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών Δικτύων με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

με ακρωνύμιο URBANETS

θα πραγματοποιηθεί στις 15 Απριλίου 2014 και ώρα 19:45 μ.μ., ημέρα Τρίτη

στο πολιτιστικό κέντρο «ΠΑΝΘΕΟΝ».

Το έργο URBANETS αποσκοπεί στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών καθώς και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), προκειμένου να υλοποιηθεί ένα σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας, καθώς και αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων (ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση κλπ) στις συμμετέχουσες περιοχές σε διαπεριφερειακό επίπεδο .

Υλοποιείται από τον Δήμο Ηγουμενίτσας ως επικεφαλής εταίρο σε συνεργασία με τους Δήμους της Καλλίπολης και του Μπρίντεζι στην Ιταλία.

Το έργο URBANETS υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 75%) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κατά 25%).