Το έργο URBANETS

Το έργο URBANETS στοχεύει στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών καθώς και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), προκειμένου να υλοποιηθεί ένα σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας, καθώς και αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων (ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση κλπ) στις συμμετέχουσες περιοχές σε διαπεριφερειακό επίπεδο .

Υλοποιείται από τον Δήμο Ηγουμενίτσας ως επικεφαλής εταίρο σε συνεργασία με τους Δήμους της Καλλίπολης και του Μπρίντεζι στην Ιταλία.

Κοινό χαρακτηριστικό των τριών εταίρων του Έργου είναι ότι πρόκειται για τρεις σχετικά μικρές σε μέγεθος πόλεις με μεγάλα διεθνούς σημασίας λιμάνια στο θαλάσσιο άξονα της Αδριατικής. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε δυσανάλογα υψηλή κίνηση βαρέων και μη οχημάτων και εμπορευμάτων στις πόλεις αυτές, η οποία σε συνδυασμό με την έλλειψη υποδομών διαχείρισης κυκλοφορίας προκαλεί προβλήματα στην καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.

Το URBANETS χρησιμοποιεί εργαλεία αστικής διαχείρισης και αυτοματοποιημένες λύσεις διαχείρισης κίνησης, με κύριο σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και διαβίωσης στις τρεις πόλεις. Στο πλαίσιο του έργου εγκαθίσταται ένα δίκτυο αισθητήρων μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κυκλοφορίας και ειδικές ενημερωτικές πινακίδες, που σε συνδυασμό με το Σύστημα Κυκλοφοριακής και Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης και Εποπτείας και το Πληροφοριακό Σύστημα Ειδοποιήσεων / Συναγερμών που τροφοδοτούνται από δεδομένα των τριών πόλεων παρέχουν, μεταξύ άλλων, χρήσιμη πληροφορία προς τον πολίτη των τριών περιοχών με τελικό στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά τουλάχιστον 10% σε κάθε πόλη.

To έργο urbanets υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 75%) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κατά 25%).