Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 1.3 – Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών – του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία 2007-2013

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί η ανωτέρω πρόσκληση υποβολής προτάσεων που αφορά στις διαδικασίες υπαγωγής πράξεων και καταβολής οικονομικών ενισχύσεων, του Μέτρου 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013.

Το συγκεκριμένο μέτρο περιλαμβάνει δαπάνες που αφορούν τα εξής:

·        αντικατάσταση κινητήρα

·        αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων

·        βελτίωση ποιότητας και υγιεινής προϊόντων

·        βελτίωση ασφάλειας, συνθηκών εργασίας, ενεργειακής αποδοτικότητας και επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων του σκάφους

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους  ηλικίας τουλάχιστον 5 ετών.

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 20% έως 60% ανάλογα με το είδος της δαπάνης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 1-Ιουλίου-2012 έως 30-Σεπτεμβρίου-2012.

Παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Συλλόγων να ενημερώσουν τα μέλη τους. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για περαιτέρω ενημέρωση.