Έλεγχοι τροχαίας – βεβαιωθείσες παραβάσεις

elas

Την παρελθούσα εβδομάδα, από 14-11-2011 έως 20-11-2011, στην Ήπειρο διενεργήθηκαν:

·         Εξακόσιοι είκοσι τρείς  (623) έλεγχοι σε οδηγούς αυτοκινήτων

·         Τετρακόσιοι ογδόντα  (480)  έλεγχοι σε οδηγούς δικύκλων

Βεβαιώθηκαν συνολικά εκατόν ενενήντα μία (161) παραβάσεις  που αφορούν τις κάτωθι κατηγορίες:

·         Παραβάσεις αυτοκινήτων

Ø  Ταχύτητα: Ενενήντα πέντε (95)

Ø  Μέθη: Δώδεκα (12)

·         Παραβάσεις δικύκλων

Ø  Μη χρήση προστατευτικού κράνους:  Δεκαέξι (16)

Ø  Θόρυβοι: Δύο (2)

Ø  Στέρηση άδειας οδήγησης: Εννέα (9)

Ø  Στέρηση ασφαλιστηρίου : Πέντε (5)

Ø  Λοιπές παραβάσεις: Είκοσι  δύο (22)