ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δράσεις  για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Αποφάσεις που σχετίζονται με τον  Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου έλαβε κατά τη σημερινή συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ειδικότερα, η Επιτροπή ενέκρινε:

 *Το αποτέλεσμα Επιτροπής Διαγωνισμού της δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού 457.900 ευρώ, με ανάδοχο την εταιρεία «Κατασκευαστική Χαρμπής & Σια Ο.Ε.».

* Οριστικοποίησε το αποτέλεσμα  της Δημοπρασίας για το έργο «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 598.400 ευρώ, από την οποία προέκυψε ανάδοχος  η εταιρεία «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.»

Αποφάσισε την ανάθεση της εκτέλεσης έργου «Απομάκρυνση ομβρίων από το κύτταρο του ΧΥΤΑ 1ης Δ.Ε. (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 20.000 ευρώ, στην εργοληπτική επιχείρηση «Τσουμάνης Ευάγγελος».  

Έργα αποκατάστασης της κοίτης του ποταμού Αράχθου

Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε επίσης αποφάσεις για έργα αποκατάστασης στην κοίτη του ποταμού Αράχθου. Ειδικότερα, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της ανοιχτής δημοπρασίας για το έργο «Έργα αποκατάστασης κοίτης Αράχθου κατάντι γέφυρας», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, με ανάδοχο την εταιρεία «Τουμπουρος Πανταζής ΕΔΕ», καθώς και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου στην περιοχή Ιμαρέτ», προϋπολογισμού 70.000 ευρώ, με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «Παναγιώτης Κατερος ΕΔΕ».

Ακόμη, η Επιτροπή κατακύρωσε το αποτέλεσμα των δημοπρασιών για το έργο «Προστασία πρανών και διευθέτηση κοίτης χειμάρρου Μπούση», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, όπου αναδείχθηκε  εργοληπτική επιχείρηση «Αλεξάνδρος Σμύρης ΕΔΕ», καθώς και για το έργο «Αποκατάσταση διατομής κεντρικής διώρυγας Αράχθου», προϋπολογισμού 25.000 ευρώ, με ανάδοχο την επιχείρηση «Γεώργιος Μπαζούκης ΕΔΕ».

 Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο  της Π.Ε. Θεσπρωτίας

 

 Με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την  ανάθεση του έργου (προϋπολογισμού 15.000 ευρώ) της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επείγουσες εργασίες στο επαρχιακό δίκτυο», στην εταιρεία «ΟΔΟΚΑΤ».  

Ακόμη, εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου «Αναγκαίες επισκευαστικές παρεμβάσεις στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 7.000 ευρώ, στην εταιρεία «Λιανός Αναστάσιος & Σια Ε.Ε.».

Αποφάσεις για  βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο  της  Π.Ε. Πρέβεζας

Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε επίσης και αποφάσεις για οδικά έργα στην Π.Ε. Πρέβεζας. Ειδικότερα,  ενέκρινε το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – Διαγράμμιση τμήματος διασταύρωσης προς Ζερβό – όρια Δ.Δ. Παππαδάτων της οδού Θεσπρωτικού – Παππαδάτων – Μελιανών», προϋπολογισμού 30.000 ευρώ με ανάδοχο την εταιρεία «Λαμπρούση Μαρία ΕΔΕ».

 Με άλλη απόφαση εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη και οι όροι προκήρυξης του διαγωνισμού ανάθεσης του έργου «Γεωτεχνική- εδαφοτεχνική μελέτη έργων ανάσχεσης βροχοπτώσεων τμήματος Ανθούσα – Αγιά της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προεκτιμώμενης αμοιβής 58.978,95 ευρώ