Απόφαση απαγόρευσης ψεκασμών για την προστασία των μελισσών

Με απόφαση του Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την προστασία των μελισσών από ψεκασμούς κατά τη διάρκεια ανθοφορίας, απαγορεύεται η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που αφορά την καταπολέμηση ζωικών εχθρών από 19 Απριλίου μέχρι και 19 Μαϊου 2011.

Εφόσον σ’ αυτό το διάστημα διαπιστωθεί από την  αρμόδια Διεύθυνση η ύπαρξη ειδικού προβλήματος που απαιτεί τη χρήση γεωργικών φαρμάκων σε ευρείες περιοχές ή και σε ολόκληρη την Π.Ε., θα αρθεί κατά περίπτωση με νεότερη απόφαση μας η παρούσα.

 Σε περίπτωση εξειδικευμένου προβλήματος μεμονωμένου καλλιεργητή, και μόνον αφού αυτό διαπιστωθεί από την Υπηρεσία, θα χορηγείται ειδική άδεια για διενέργεια ψεκασμού και μάλιστα με τους σχετικούς αναγκαίους περιορισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Θεσπρωτίας τηλ. 2650-99951.

Οδηγίες για την ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

 

Από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση για την ορθή χρήση των φυτοπροστατευικών προϊόντων, με απώτερο σκοπό την προστασία των μελισσών.

Η αυστηρή τήρηση των οδηγιών χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που αναφέρονται στις ετικέτες συσκευασίας τους , σε συνδυασμό με την εφαρμογή των κανόνων της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής , διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητά τους και μειώνουν τις δυσμενείς παρενέργειές τους στα φυτά , στα φυτικά προϊόντα , στα ωφέλιμα παράσιτα, στο χρήστη , στον καταναλωτή και στο περιβάλλον.  Η υποχρέωση αυτή απορρέει  και  από το Ν. 721/1977 άρθρο 29 όπου αναφέρεται ρητώς ότι : « Οι χρησιμοποιούντες γεωργικά φάρμακα υποχρεούνται να τηρούν τα επί της συσκευασίας ή της επ’αυτής ετικέττας αναγραφόμενα όσον αφορά εις τον τρόπον χρησιμοποιήσεώς των, το χρονικόν διάστημα μεταξύ τελευταίας εφαρμογής και συγκομιδής, την προστασίαν του οικοσυστήματος, ιδιαιτέρως δε την προστασίαν των μελισσών, ως και την φύλαξιν των γεωργικών φαρμάκων».  Οι παραβάτες, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 10 του ιδίου Νόμου όπως αυτός συμπληρώθηκε απ’το Ν.2538/ 1997 τιμωρούνται με πρόστιμο. Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 31 προβλέπεται γι’αυτούς και φυλάκιση.

   Η κακή χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών, μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στη μελισσοκομία του Νομού μας, στην οικονομία του οποίου ο κλάδος αυτός συμβάλλει σημαντικά. Αν λάβουμε δε υπ’ όψιν  και το ρόλο της μέλισσας στην αύξηση της καρπόδεσης, στην ποιότητα, το βάρος, και το μέγεθος των καρπών θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Μέσα στα πλαίσια αυτά σας εφιστούμε την προσοχή, να μην κάνετε χρήση μελισσοτοξικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ανθισμένες καλλιέργειες.Σε μη ανθισμένες καλλιέργειες, όταν χρησιμοποιείτε τέτοια προϊόντα , να καταστρέφετε πρώτα τα ανθισμένα ζιζάνια της καλλιέργειας. Σε κάθε περίπτωση η χρήση να πραγματοποιείται σε ώρες που δεν δραστηριοποιούνται οι μέλισσες, και να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα ,  μόνο εγκεκριμένα και μάλιστα για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια  σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.  115/1997(ΦΕΚ104/τ.Α’/30-5-1997).

Στους παραβάτες των ανωτέρω, κατά το άρθρο 2 του Ν.721/77 και κατά συνέπεια και του άρθρου 3 του  Π.Δ. 115/1997 (μεταξύ των οποίων είναι και όσοι εμπορεύονται φυτοπροστατευτικά προϊόντα για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί έγκριση κυκλοφορίας) επιβάλλεται πρόστιμο και τα προϊόντα κατάσχονται .  Επί  πλέον προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις.