Εκλογική Επιτροπή Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

Αρ. Πρωτ.       :  30

Ημερομηνία    :  21.10.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εκλογική επιτροπή του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας ενημερώνει:

1. ΕΔΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.

Βάσει της αρ. Κ1- 1876/18.10.2011  απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης αναφορικά με τον αριθμό αντιπροσώπων των Τμημάτων στο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3419/2005  άρθρο 22-3β παρ. 2β

Αποφασίζει Ομόφωνα,

Την τροποποίηση της παρ. 1 της Πρόσκλησης Διενέργειας Εκλογών που δημοσιεύτηκε στις 13/10/2011 ως κάτωθι:

Ο αριθμός των αντιπροσώπων (εδρών) που θα εκλεγούν σε κάθε τμήμα, είναι:

  1. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ                                   – ΕΔΡΕΣ 6,
  2. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ                                           – ΕΔΡΕΣ 6,
  3. ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         – ΕΔΡΕΣ 6 ,

      4.  ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ        – ΕΔΡΕΣ 3 .

2. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΦΕΙΛΩΝ.

Η Εκλογική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Α) Τις διατάξεις του Ν. 3419/2005 αρ. 22-3γ παρ. 1 & 2, ταμειακώς εντάξει, έχοντας δικαίωμα ψήφου, είναι τα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν εκπληρώσει ή διακανονίσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας έως  τις 24/10/2011.

Β) Την απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής αρ. 31/20.10.2011 του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας,

Αποφασίζει Ομόφωνα ότι,

Ταμειακά εντάξει με δικαίωμα ψήφου στις προσεχείς εκλογές είναι τα μέλη που θα έχουν εκπληρώσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, προς το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας έως και τις 24/10/2011. Όσες επιχειρήσεις έχουν συνάψει διακανονισμούς και δεν έχουν εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις έως 24/10/2011 θα θεωρηθεί ότι έχουν απωλέσει τα  ευεργετήματα του διακανονισμού δηλαδή δεν θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι

Εκ της Εκλογικής Επιτροπής