Ενίσχυση για τη διατήρηση αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στην δράση 3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων του Μέτρου 214 «γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, να υποβάλλουν τις Αιτήσεις Ενίσχυσης από 19/03/2012 έως 04/05/2012 στους παρακάτω φορείς:

·         Στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

ή

·         Στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της αιρετής Περιφέρειας κατά περίπτωση

      ή

·         Στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ)

ή

·         στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ).