Επείγον πρόγραμμα παύσης λειτουργίας ΧΑΔΑ

xyty1

Επείγον πρόγραμμα παύσης της λειτουργίας των Χ.Α.Δ.Α. εξέδωσε με εγκύκλιό του το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Kλιματικής Αλλαγής, επικαλούμενο εκτός των άλλων και την από 6/10/2005 καταδικαστική απόφαση σε βάρος της χώρας μας.

«Σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό και τους περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων της χώρας, όπως αυτοί συνοψίζονται στις οικείες αποφάσεις έγκρισης των ΠΕΣΔΑ, βασική προτεραιότητα και στόχος όλων είναι η παύση λειτουργίας και η αποκατάσταση του συνόλου των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)», τονίζεται στην εγκύκλιο, στην οποία προστίθεται ότι πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα και τα συνοδά έργα, όπως κινητοί Σταθμοί Μεταφόρτωσης (Σ.Μ.Α.), Εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής στερεών αστικών αποβλήτων κ.α.

Με βάση και την ανωτέρω εγκύκλιο η Περιφέρεια Ηπείρου καλεί όλους τους  Δήμους της Ηπείρου να προβούν, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, στην άμεση διακοπή λειτουργίας των Χ.Α.Δ.Α. που  βρίσκονται στα όριά τους, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα  ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες βαριές ρήτρες.

Σε ό, τι αφορά τις υπόλοιπες δράσεις, υπενθυμίζεται ότι η Περιφερειακή Αρχή έχει προχωρήσει ήδη εδώ και αρκετό διάστημα τις απαιτούμενες διαδικασίες.  Συγκεκριμένα,  έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ελληνικού,   κατέγραψε σε συνεργασία με τους Δήμους και έχει προτείνει προς ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ το έργο της αποκατάστασης των Χ.Α.Δ.Α. σε όλη την Ήπειρο και τέλος, έχει  αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης για την «Εξειδίκευση του Δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου», προκειμένου να ολοκληρωθεί και ο ΠΕΣΔΑ.

Σε επόμενο στάδιο  θα προωθηθεί η ένταξη στο ΠΕΠ Ηπείρου πράξης για την προμήθεια εξοπλισμού για τους Σ.Μ.Α. και ΧΥΤΑ.