Κατατέθηκε για έγκριση το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου για το νέο ΕΣΠΑ…

ESPA MME 16 5Το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ περίπου, θα διαχειριστεί τα επόμενα πέντε χρόνια η Περιφέρεια Ηπείρου, μέσω του νέου ΕΣΠΑ και των υπολοίπων κοινοτικών προγραμμάτων.

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο έχει εκπονηθεί για την πενταετία, κατατέθηκε ήδη για έγκριση από την Ευρωπαική Επιτροπή.

Οι άξονες πάνω στους οποίους κινείται και οι προτεραιότητες που δίνονται παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την τελευταία με την παρούσα σύνθεση.

Ο πρώτος θεματικός άξονας αφορά στην ενίσχυση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και ο προυπολογισμός που υπολογίζεται ανέρχεται στα 43,7 εκατομμύρια.

Ο δεύτερος άξονας αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη και έχει συνολικό προυπολογισμό 130,8 εκατομμυρίων.

Τρίτος άξονας είναι η ενίσχυση των υποδομών μεταφορών και στην κατεύθυνση αυτή θα διατεθούν 74,3 εκατομμύρια.

Ο τέταρτος άξονας αφορά στην ενίσχυση των υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας και έχει συνολικό προυπολογισμό 28,9 εκατομμύρια.

Για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση των διακρίσεων θα διατεθούν 41,9 εκατομμύρια.

Η Περιφέρεια προυπολογίζει ακόμη ποσό περίπου πέντε εκατομμυρίων για τεχνική βοήθεια τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο συνολικός προυπολογισμός του νέου ΠΕΠ Ηπείρου ανέρχεται στα 325 εκατομμύρια ευρώ, όμως στα κονδύλια αυτά προστίθενται άλλα 28 εκατομμύρια από το εκχωρημένο στην Περιφέρεια Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 125 εκατομμύρια από το Ευρωπαικό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Έτσι το σύνολο των πόρων φτάνει στα 479 εκατομμύρια.