Να μην αυξηθούν τα Δημοτικά Τέλη, εισηγείται η οικονομική επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

Να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με τα περσινά και να μην αυξηθούν τα Δημοτικά Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, αποφασίσε ομόφωνα και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο η οικονομική επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας, η οποία “είδε την οικονομική ύφεση που επικρατεί”…

Ολόκληρη η απόφαση της οικονομικής επιτροπής αναφέρει:

Από το πρακτικό της με αριθ. 23/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας.

Αρ. Απόφ. 233/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Συζήτηση για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού Δήμου Ηγουμενίτσας και καθορισμός αυτών.

    Στην Ηγουμενίτσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:30 μ.μ.  συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα  από την υπ’ αρίθμ. 34077/10-11-2011 πρόσκληση του Κου Προέδρου.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα  τα πέντε  (5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βασίλειος Τσώλης – Πρόεδρος                         1. Κάτσιος Χρήστος

2. Γιαννούλης Γεώργιος                                         2. Σαμίου Μαρία

3. Γεώργιος Κωλέττας                                 

4. Αναστασίου Μιχαήλ                                

5. Λάμπρου Αλκιβιάδης                                     (αν και νόμιμα κλήθηκαν)

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Υπάλληλο του Δήμου Ηγουμενίτσας Τζέκα Σοφία του κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού.

    Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης:Συζήτηση για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού Δήμου Ηγουμενίτσας και καθορισμός αυτών.

   Εξέθεσε ότι:

   Με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 θεσμοθετήθηκαν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, (τα οποία ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος από τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.12 Ν.1828/89), για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Ο.Τ.Α. στην καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων, της περισυλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων και για τον ηλεκτροφωτισμό των κοινόχρηστων χώρων.

   Τα οφειλόμενα  τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων και φωτισμού υπέρ των δήμων και κοινοτήτων, καθορίζονται για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος προς φωτισμό από τη ΔΕΗ και εξευρίσκεται δια πολλαπλασιασμού των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του χώρου αυτού, επί συντελεστή οριζόμενο σε ακέραιες μονάδες δι΄αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.(άρθρο 1 παρ.1 Ν.25/75)

    Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης  του τέλους αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.25/1975 (ΦΕΚ Α 74) όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.429/1976 (ΦΕΚ Α 235) και του άρθρο 5 του Ν.1080/80. (άρθρο 25 παρ. 11 του Ν.1828/89).

   Φέτος με κριτήριο την οικονομική ύφεση που επικρατεί και βλέποντας την, προτείνω να μην γίνει καμία αύξηση στους συντελεστές και να εισηγηθούμε στο Δ.Σ. την διατήρηση των συντελεστών των τελών καθαριότητας και ηλεκροφωτισμού στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2011, όπως είχαν οριστεί από τους πρώην  Δήμους Ηγουμενίτσας, Συβότων, Παραποτάμου, Μαργαριτίου και Κοινότητα Πέρδικας που συνενώθηκαν στον νέο Καλλικρατικό  Δήμο Ηγουμενίτσας με αποφάσεις τους ως εξής:

Α) ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 ΤΕΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Αρ.Αποφ. Δ.Σ. Ηγουμενίτσας 163/2008)

1.ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

 1.           I.    Για κατοικίες, φιλανθρωπικά ή Νοσηλευτικά ιδρύματα -1,35 €/τμ
 2.          II.    Λοιποί χώροι (καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ) -2,25 €/τμ
 3.         III.    Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων για όλες τις χρήσεις -0,17 €/τμ

2.ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

 1.           I.    Για κατοικίες, φιλανθρωπικά ή Νοσηλευτικά ιδρύματα – 0,64 €/τμ
 2.          II.    Λοιποί χώροι (καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ) -1,04 €/τμ
 3.         III.    Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων για όλες τις χρήσεις -0,17 €/τμ

3.ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

 1.           I.    Για κατοικίες, φιλανθρωπικά ή Νοσηλευτικά ιδρύματα – 0,64 €/τμ
 2.          II.    Λοιποί χώροι (καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ) -1,04 €/τμ
 3.         III.    Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων για όλες τις χρήσεις -0,17 €/τμ

4.ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ

 1.           I.    Για κατοικίες, φιλανθρωπικά ή Νοσηλευτικά ιδρύματα -0,90 €/τμ
 2.          II.    Λοιποί χώροι (καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ) -1,35 €/τμ
 3.         III.    Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων για όλες τις χρήσεις -0,17 €/τμ

5.ΚΑΣΤΡΙ

 1.           I.    Για κατοικίες, φιλανθρωπικά ή Νοσηλευτικά ιδρύματα -0,64 €/τμ
 2.          II.    Λοιποί χώροι (καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ) -1,04€/τμ
 3.         III.    Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων για όλες τις χρήσεις -0,17€/τμ

6.ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ

 1.           I.    Για κατοικίες, φιλανθρωπικά ή Νοσηλευτικά ιδρύματα -0,64€/τμ
 2.          II.    Λοιποί χώροι (καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ) -1,04€/τμ
 3.         III.    Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων για όλες τις χρήσεις -0,17€/τμ

7.ΛΑΔΟΧΩΡΙ

 1.           I.    Για κατοικίες, φιλανθρωπικά ή Νοσηλευτικά ιδρύματα -0,90€/τμ
 2.          II.    Λοιποί χώροι (καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ) -1,55€/τμ
 3.         III.    Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων για όλες τις χρήσεις -0,17€/τμ

8.ΜΑΥΡΟΥΔΙ

 1.           I.    Για κατοικίες φιλανθρωπικά ή Νοσηλευτικά ιδρύματα -0,75€/τμ
 2.          II.    Λοιποί χώροι (καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ) -1,35€/τμ
 3.         III.    Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων για όλες τις χρήσεις -0,17€/τμ

9.ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ

 1.           I.    Για κατοικίες φιλανθρωπικά ή Νοσηλευτικά ιδρύματα -0,90€/τμ
 2.          II.    Λοιποί χώροι (καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ) -1,35€/τμ
 3.         III.    Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων για όλες τις χρήσεις -0,17€/τμ

Β) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΒΟΤΩΝ

    ΤΕΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Αρ.Αποφ. Δ.Σ.Συβότων 107/2009)

 1. 1,00€/τμ για τις κατοικίες
 2. 1,45€/τμ για τα καταστήματα
 3. 0,50€/τμ δημοτικό φόρο για οικίες και καταστήματα.

Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ

    ΤΕΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Αρ.Αποφ. Δ.Σ.Μαργαριτίου  122/2007)

 1. 0,72 €/τμ για οικίες
 2. 2,00 €/τμ για τα καταστήματα

Δ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ

    ΤΕΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Αρ.Αποφ. Δ.Σ. Παραποτάμου  62/2009)

 1. 1,30 €/τμ για τις οικίες
 2. 2,00 €/τμ για τα καταστήματα
 3. 0,70 €/τμ δημοτικό φόρο για οικίες και  καταστήματα

Ε) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ

    ΤΕΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Αρ.Αποφ. Κ.Σ. Πέρδικας  5/2007)

 1. 1,00 €/τμ ετησίως, για κατοικίες
 2. 1,50 €/τμ ετησίως, για ενοικιαζόμενα δωμάτια μέχρι επτά (7) δωμάτια κατά οικογένεια.
 3. α)2,00 €/τμ ετησίως, για λοιπά καταστήματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια από οχτώ (8) και άνω για κάθε οικογένεια και για τις επιχειρήσεις παντός είδους, μέχρι 1000 τμ.

β)1,20 €/τμ ετησίως, για 1001 τμ έως 6000 τμ.

γ)0,60 €/τμ ετησίως, για 6001 τμ και άνω.

      4.  4,00 €/τμ ετησίως, για τα λοιπά καταστήματα (εμπορικά, εστιατόρια, κρεοπωλεία   

           κλπ).

5.  για μη στεγασμένους φωτιζόμενους χώρους το 50% των άνω τελών.

      Οι ενιαίοι συντελεστές είναι οι εξής:

 1. 1,00 €/τμ για κατοικίες
 2. 2,00 €/τμ για καταστήματα γενικής χρήσεως.

     Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που αποδέχθηκαν τη σχετική εισήγηση ανάπτυξαν διαλογική συζήτηση.

     Ο κ. Κωλέττας Γεώργιος πρότεινε την περαιτέρω διερεύνηση από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί μείωση του κόστους.

     Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ.ζ  Ν.3852/2010, τις αποφάσεις των πρώην Δήμων Ηγ/τσας, Συβότων, Παραποτάμου, Μαργαριτίου και της Κοινότητας Πέρδικας που συνενώθηκαν στον Δήμο Ηγουμενίτσας

 

                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Τη  διατήρηση των συντελεστών  των τελών καθαριότητας και ηλεκροφωτισμού στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2011, όπως είχαν οριστεί με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των πρώην  Δήμων Ηγουμενίτσας,  Συβότων, Παραποτάμου, Μαργαριτίου  και της Κοινότητας Πέρδικας  που συνενώθηκαν στον νέο Καλλικρατικό  Δήμο Ηγουμενίτσας όπως στην εισήγηση του Προέδρου αναλυτικά αναφέρονται.

2. Την εισήγηση της παρούσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο.

                         Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 233/2011.

  Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

      Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται:

Ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος                                                       Τα Μέλη

     Βασίλειος Τσώλης                                                        Ακολουθούν υπογραφές

                                                 Ακριβές Απόσπασμα

                                               Ηγουμενίτσα 30-11-2011

                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΩΛΗΣ