Παραχωρείται κατά κυριότητα στο ΠΓΝΙ η κινητή διαγνωστική μονάδα

Προς

Αξιότιμο κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

για την Δωρεάν Παραχώρηση κατά κυριότητα από την Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων της «Κινητής Διαγνωστικής Ιατρικής Μονάδας»

Το έτος 1998 από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας είχε ενταχθεί στο INTERREG II στο μέτρο 5.1 Υγεία «Δημιουργία Κινητής Ιατρικής Μονάδας» με προϋπολογισμό 210.000.000 δρχ. φορέας υλοποίησης του έργου ήταν ορισμένο το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Φιλιατών.

Η ανωτέρω περιλαμβάνει ειδικευμένο γυναικολογικό ιατρείο καθώς και διαγνωστικό ιατρείο και αποτελείτε από :

1. Ρυμουλκό (Tzactoz)

2. Κινητή Μονάδα ( ημιρυμουλκόμενο όχημα)

3. Ιατρικό εξοπλισμό Γυναικολογικού Ιατρείου

Το ολικό κόστος του έργου ανήλθε στο 165.646.748 δρχ.

Το έργο περιλαμβάνει και την προμήθεια πληροφοριακού συστήματος αλλά κατά την διαδικασία της δημοπρασίας για ανάδειξη μειοδότη κατατέθηκαν ενστάσεις που οδήγησαν την διαδικασία στις καλένδες με αποτέλεσμα την λήξη του προγράμματος ώστε να μην καταστεί δυνατή αυτή η προμήθεια.

Στην συνέχεια παραδόθηκε προς χρήση με πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής στην επιτροπή του Νοσοκομείου Φιλιατών στις 7/7/1999.

Εν συνεχεία στις 2/10/2003 συνάφθηκε μεταξύ του τότε Π.Ε.Σ.Υ.Π Ηπείρου και της Ν.Α Θεσπρωτίας καθώς και του Ινστιτούτου Υγείας Νοτιανατολικής Ευρώπης Προγραμματική Σύμβαση πενταετούς ισχύος για την ανάπτυξη ενός διαρκούς συστήματος προληπτικής ιατρικής.

Το έτος 2008 η Γυναικολογική Μονάδα εξοπλίστηκε με σύγχρονο αξιόπιστο Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό σε συνεργασία της 6ης Υ.Π.Ε και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων από το INTERREG IIIA πρόγραμμα γειτνίασης Ελλάδας- Αλβανίας με προϋπολογισμό 275.640 ευρώ.

Κατόπιν αιτήματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων το Νομαρχιακό Συμβούλιο στις 24/09/2010 με την 62/2010 απόφαση του ενέκρινε την παραχώρηση χρήσης της κινητής Γυναικολογικής Μονάδας που ανήκει στην Ν.Α Θεσπρωτίας προς το Π.Γ.Ν.Ι και εξουσιοδότησε το Π.Γ.Ν.Ι να εγκαθιστά στην κινητή Γυναικολογική Μονάδα οποιανδήποτε Ιατροτεχνολογικό ή λοιπό εξοπλισμό κρίνεται απαραίτητος για την βέλτιστη και παραγωγική λειτουργία της.

Επειδή ο χρόνος προμήθειας της από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ξεπέρασε τα δώδεκα χρόνια (χρόνος μεγαλύτερος από τις νομικές δεσμεύσεις αυτών των προγραμμάτων).

Επειδή την «Kινητή Γυναικολογική Μονάδα» μπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα μόνο υπό την επιτήρηση και τον προγραμματισμό του Π.Γ.Ν.Ι ώστε να εκπληρώσει τους σκοπούς για του οποίους προμηθεύτηκε.

Επειδή τα έξοδα ασφάλισης, κυκλοφορίας κλπ. βαραίνουν, υπό αυτό το καθεστώς την Περιφέρεια Ηπείρου.

Επειδή σύμφωνα με τον νέο χάρτη Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου το Νοσοκομείο Φιλιατών ενσωματώθηκε διοικητικά μαζί με το Τ.Ε.Π στο Π.Γ.Ν.Ι.

Επειδή το Π.Γ.Ν.Ι με το αριθμ. πρωτ. 22248/8-8-2011 έγγραφο του ζητά από την Περιφέρεια Ηπείρου Π.Ε Θεσπρωτίας τη παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα της Κινητή Γυναικολογικής Μονάδας .

Επειδή σύμφωνα με τον Νόμο για να γίνει δυνατή η ανωτέρω παραχώρηση προϋποθέτει απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Εισηγούμαι προς το Περιφερειακό Συμβούλιο την δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα της Κινητής Γυναικολογικής Μονάδας προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων κατά πλήρη κυριότητα.

Παρακαλώ όπως αποφασίσετε σχετικά

Ευχαριστώ

Θωμάς Γ. Πιτούλης

Αντιπεριφερειάρχης

Π.Ε. Θεσπρωτίας