Προγραμματική σύμβαση για το Μουσείο Αργυροτεχνίας

Υπογράφτηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, η προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης για το Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.

Η σύμβαση θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την υπογραφή της και από το Δήμο Ιωαννιτών, που είναι το τρίτο συμβαλλόμενο μέλος.

Το Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, είναι θεματικό-τεχνολογικό, το οποίο πραγματεύεται την τεχνολογία της αργυροτεχνίας στην προβιομηχανική εποχή. Ταυτόχρονα είναι και περιφερειακό, αφού εστιάζει κυρίως στην ιστορία της αργυροτεχνίας στην περιοχή της Ηπείρου. Χρονικά η έκθεση αναφέρεται κατά βάση στη μεταβυζαντινή περίοδο, από τον 15ο αιώνα και μετά, ωστόσο δεν λείπουν αναφορές και στο παρελθόν.

Το έργο αναπτύσσεται εντός του Κάστρου (Ιτς Καλέ) και πιο συγκεκριμένα στο δυτικό προμαχώνα της νοτιοανατολικής ακρόπολης.

Η μόνιμη έκθεση έχει ως κύριο στόχο να παρουσιάσει την τεχνολογία της αργυροτεχνίας μέσα από τη διαχρονική διάστασή της και να περιγράψει το πλέγμα εργαλειακού εξοπλισμού και τεχνικών.

Ταυτόχρονα με την έμφαση που δίνεται στα Γιάννινα και την Ήπειρο αναδεικνύεται το κοινωνικό- οικονομικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκαν τα τοπικά εργαστήρια, καθώς και η ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, που συνδέεται στενά με την τέχνη του ασημιού.

Για την ανάπτυξη του έργου έχουν προσδιοριστεί δέκα υποέργα. Πρόκειται για τα ακόλουθα:

–         Αποκατάσταση τμήματος Κάστρου Ιωαννίνων για τη δημιουργία Μουσείου Αργυροτεχνίας.

–         Ειδικές εκθετικές κατασκευές

–         Γραφιστική σύνθεση εποπτικού υλικού

–         Οπτικοακουστικές παραγωγές

–         Πολυμεσικές διαδραστικές εφαρμογές

–         Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

–         Ειδικός φωτισμός

–         Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

–         Συγκρότηση, τεκμηρίωση, συντήρηση και επιμέλεια της συλλογής και του εποπτικού υλικού

–         Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας.

Ως χώρος διαμόρφωσης του έργου ορίζεται τμήμα της ακρόπολης του Ιτς Καλέ (κτίριο μαγειρίων, δυτικός προμαχώνας), το οποίο παραχωρήθηκε προσωρινά με υπουργική απόφαση και μετά από γνωμοδότηση του ΚΑΣ.

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στα 7,1 εκατομμύρια ευρώ.