Προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμήθειας ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών

Προκηρύχθηκαν οι διαγωνισμοί μεταφοράς του φορητού ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού καθώς και η μεταφορά τριών ( 3 ) χειρουργικών τραπεζιών και τεσσάρων ( 4 ) χειρουργικών προβολέων για την επέκταση του Γ. Ν. – Κ.Υ. Φιλιατών, ύψους 25.000 €.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 5-12-2014.
Οι όροι του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες από το γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.
Με την ολοκλήρωση των διαγωνισμών δρομολογείται πλέον η έναρξη λειτουργία της Νέας πτέρυγας η οποία και προσδιορίζεται στις πρώτες εβδομάδες του νέου έτους.
                     
                            ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ