Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 28 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση απολογιστικών πινάκων εσόδων – εξόδων οικονομικών ετών 2013, 2014 και 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. “ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ”.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. “ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ”.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Επί αιτήματος Παναγιώτη Σωτηρίου του Θεοφάνη κατοίκου Παραποτάμου περί άρσης απαγόρευσης διάθεσης ακινήτου του.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 236/1984 (ΦΕΚ 95/Α/22-6-84) “για τις περιφράξεις γηπέδων μέσα στην ζώνη πλάτους 500 μέτρων από την ακτή ή την όχθη δημοσίων λιμνών σύμφωνα με το άρθρο. 23 παρ. 1 του Ν. 1337/83”.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Αποδοχή ή μη αίτησης παραίτησης από τη θέση του αντιπροσώπου στο Δ.Σ. του ΦΟ.Δ.Σ.Α. 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Θεσπρωτίας – Περιφέρειας Ηπείρου και εκλογή νέου αντιπροσώπου.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ