Συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου

 Την Πέμπτη  31 Μαρτίου 2011, και ώρα 16.00,  συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Απογραφή Περιφέρειας Ηπείρου» –   Συζήτηση – Έγκριση αυτής.

(εισήγηση: Δ/νση Οικονομικού)

Την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011 και ώρα 17.00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.   Επικύρωση των αποφάσεων – πρακτικών των  4ης , 5ης  και 6ης συνεδριάσεων του Π.Σ.

 

2. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου, οικονομικού έτους 2011.

        (εισήγηση: Δ/νση Οικονομικού)

3.  Μεταβίβαση αρμοδιότητας Π.Σ. σχετικά με μισθώσεις – εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, στην Οικονομική Επιτροπή.

        (εισήγηση: ο Περιφερειάρχης Ηπείρου)