Συνεδριαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 06η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την επιλογή χώρου και ημερομηνίας για τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. -Εισηγητής Δήμαρχος κ. Μηνάς Παππάς

2. Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 7414/23.5.2012 Απόφασης Ένταξης και των ειδικών όρων της για το έργο: «Βελτίωση & Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πόλης Φιλιατών» και εξουσιοδότηση Δημάρχου να υπογράψει το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων. – Εισηγητής Δήμαρχος κ. Μηνάς Παππάς

3. Συμμετοχή σε πρόγραμμα ανταλλαγής νέων, στο πλαίσιο του προγράμματος της Γ.Γ. «Νέα Γενιά σε Δράση, Δράση 1.1»– Εισηγητής Α/δήμαρχος Τσέκας Νικόλαος

4. Ορισμός εδρών και περιμετρικών ζωνών των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων– Εισηγητής:- Α/δήμαρχος Στεργίου Παναγιώτης.

5. Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης με κωδικό ΚΑΠΕ-12403/23.02.2012, για το πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιώτικες «Κοινότητες» – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» – Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα της Τοπικής Κοινότητας Τρικόρυφου – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ηγουμενίτσας.- Εισηγητής :Α/δήμαρχος Στεργίου Παναγιώτης

6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φιλιατών ως εταίρος σε πρόταση του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, στο διακρατικό πρόγραμμα IPA Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, με ενδεικτικό τίτλο: «Ανάπτυξη & προώθηση μεθόδων για την ολοκληρωμένη διαχείριση της αλιείας/ιχθυοκαλλιέργειας και την προστασία θαλάσσιων συστημάτων και των ενδιαιτημάτων τους σε επιλέξιμες περιοχές του Προγράμματος».-Εισηγητής: Α/δήμαρχος Στεργίου Παναγιώτης

7. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2012. – Εισηγητές:Α/δήμαρχοι κ.κ. Κωστάρας Σταύρος και Μάνος Κων/νος

8. «Τροποποίηση σύμβασης μίσθωσης μεταξύ Δήμου Φιλιατών και Δασονομείου Φιλιατών. Αναπροσαρμογή και μείωση κατά 20% του μισθώματος και συμψηφισμός καταβολής οφειλών».-

Εισηγητής: Α/δήμαρχος Κωστάρας Σταύρος

9. «Ανανέωση – τροποποίηση της σύμβασης μίσθωσης μεταξύ Δήμου Φιλιατών και WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ».- Εισηγητής: Α/δήμαρχος Κωστάρας Σταύρος.

10. «Μείωση του ύψους των μισθωμάτων ακινήτων που εκμισθώνει ο Δήμος».- Εισηγητής: Α/δήμαρχος Κωστάρας Σταύρος

11. «Αίτημα για παραχώρηση κτιρίου παλαιού Νηπιαγωγείου Βρυσέλλας» – Εισηγητής :Α/δήμαρχος Στεργίου Παναγιώτης

12. «Διαγραφή χρεών και προσαυξήσεων αυτών, λόγω εγγραφών στους βεβαιωτικούς καταλόγους κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο καθώς και σε διαρροή δικτύου χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη». – Εισηγητής: Α/δήμαρχος Κωστάρας Σταύρος.

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση παροχών ύδρευσης στο τ.δ. Κεραμίτσας» – Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ενίσχηση αρδευτικής διώρυγας στο τ.δ. Καλλιθέας» – Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες στο δρόμο Παλαιοκκλήσι – Κάμπος Παλαιοκκλησίου» – Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση εσωτερικών δρόμων και τοιχίο αντιστήριξης στο τ.δ. Ξεχώρου Δήμου Φιλιατών» – Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τσιμεντοστρώσεων – Ασφαλτοστρώσεων στο τ.δ. Κεραμίτσας» – Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στους Νερόμυλους Ι.Μ. Γιρομερίου» – Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου και κατασκευή κρασπέδου» – Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση εσωτερικών δρόμων στο τ.δ. Αετού» – Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση συγκροτήματος Νερόμυλων της Ι.Μ. Γιρομερίου- Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Μάνος

22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου στο τ.δ. Αμπελώνα» – Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο τ.δ. Αγίων Πάντων» – Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο τ.δ. Γολά» – Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο τ.δ. Παλαιοχωρίου» – Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

26. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Σωλήνωση γεώτρησης Κερασοχωρίου» – Εισηγητής Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος