12 εκ. ευρώ χρηματοδότηση από τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών για τις μελέτες του Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας

ADRIAMOS

ADRIAMOSΗ Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει, με τη χορήγηση χρηματοδότησης ύψους άνω των 12 εκατ. ευρώ του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), ένα έργο για την ενίσχυση της παροχής βιώσιμων, τακτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς μεταξύ του λιμένα της Βενετίας στην Ιταλία και του λιμένα της Ηγουμενίτσας. Η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί τόσο για την εκτέλεση των έργων καθαυτών όσο και για τη διενέργεια μελετών.

Το έργο -το οποίο επιλέχθηκε για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της υποβολής προτάσεων για το πολυετές πρόγραμμα εργασιών 2011 του ΔΕΔ-Μ και συμβάλλει στην υλοποίηση του έργου προτεραιότητας 21 του ΔΕΔ-Μ «Θαλάσσιες αρτηρίες»- θα συντελέσει στη μείωση του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους που σχετίζεται με λιμενικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διοικητικής μέριμνας στη Βενετία και την Ηγουμενίτσα.

Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης δράσης για την παροχή στους χρήστες του λιμένα της Βενετίας και των λιμένων της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας στη Δυτική Ελλάδα ολοκληρωμένων υπηρεσιών όσον αφορά λιμένες, συνδέσεις με την ενδοχώρα και διοικητική μέριμνα.

Στο λιμάνι της Βενετίας, η παρέμβαση θα βοηθήσει στην κατασκευή ενός νέου τερματικού σταθμού για μεταφορές με οχηματαγωγά πλοία (Ro-Ro) στην περιοχή της Fusina, με σκοπό την αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης από την κίνηση.

Στην Ηγουμενίτσα, θα διεξαχθεί προκαταρκτική μελέτη (όπως απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία) για την ανάπτυξη εμπορευματικού κέντρου.

Η δημιουργία του Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας αποτελεί έναν από τους ουσιαστικότερους και συνεχής στόχους  της ΟΛΗΓ Α.Ε. Για το λόγο αυτό στα πλαίσια των Θαλασσίων Διαδρόμων εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των οριστικών μελετών ανάπτυξης του Ε.Κ. (όπως προβλέπονται από τον Ν.3333/2005 και Ν. 3710/2008). Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν οι μελέτες κατασκευής των κτιρίων και των έργων υποδομής (σύμφωνα με τους νόμους 3333/2005 και 3710/2008) ως έργο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (συγχρηματοδοτούμενο κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  και 50% από εθνικούς πόρους).

Βάσει των προαναφερθέντων νόμων, απαιτούνται μελέτες απαραίτητες για να δοθεί άδεια λειτουργίας του Ε.Κ. από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Συγκεκριμένα, οι μελέτες που εντάχθηκαν στην πρόταση προς χρηματοδότηση είναι:

Χωροταξική Μελέτη Διχωρικού Ε.Κ.

Μελέτη βιωσιμότητας Ε.Κ. και Αναλυση αγοράς για συμμετοχή ιδιωτών στο Ε.Κ.

Master Plan – Πρώτη & Δεύτερη Φάση

Κυκλοφοριακή Μελέτη & Μελέτη Μεταφορικών Ροών

Πολεοδομική Μελέτη – Πρώτη & Δεύτερη Φάση

Στρατηγική Ανάλυση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Ανάλυση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Επιχειρηματικό Σχέδιο – Σχέδιο χρηματοδότησης, Πηγών χρηματοδότησης, Διεθνής διαγωνισμός για συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Κατασκευαστικά Σχέδια Υποδομών και Κτιρίων Ε.Κ.

Συνολικά, το έργο στοχεύει να μειώσει τη συμφόρηση με τη στροφή προς άλλους τύπους μεταφοράς, τον εκσυγχρονισμό των εμπορευματικών ροών, τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και του συνδυασμού τρόπων μεταφοράς («συν-τροπικότητα»), καθώς και με τη διευκόλυνση των εργασιών της αλυσίδας διοικητικής μέριμνας στην περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας.

Τη διαχείριση του σχεδίου, το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2013, θα αναλάβει ο Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.