1,32 εκατ. ευρώ στην Ήπειρο για τη μεταφορά μαθητών – 223.000 ευρώ στη Θεσπρωτία

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η επιχορήγηση των Περιφερειών της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, κατανέμονται από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 25 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες της χώρας.
Στην Περιφέρεια Ηπείρου αντιστοιχούν 1.324.000 ευρώ και πιο συγκεκριμένα:

• Στην Π.Ε. Ιωαννίνων 401.000 ευρώ
• Στην Π.Ε. Άρτας 372.000 ευρώ
• Στην Π. Ε. Θεσπρωτίας 223.000 ευρώ
• Στην Π.Ε. Πρέβεζας 328.000 ευρώ