Νέοι κανόνες στην αμπελοκαλλιέργεια από το 2016

Τη γεφύρωση μεταξύ της υφιστάμενης και της νέας Κοινοτικής νομοθεσίας επιχειρεί  με ενημέρωση της η Δ/νση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση μέσω ενός μεταβατικού σταδίου για την απόκτηση των αντίστοιχων αδειών. Η νέα κοινοτική νομοθεσία θα ισχύσει από 01-01-2016.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μας εστάλη από την Δ/νση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της Π.Ε Θεσπρωτίας οι υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων αμπελοκαλλιεργητών έχουν ως εξής:

Η υπηρεσία μας προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που προκύπτουν από το μεταβατικό στάδιο μεταξύ υφιστάμενης και νέας Κοινοτικής νομοθεσίας που θα ισχύσει από 1-1-2016( Καν.1308/2013), σε αντικατάσταση της αρ. 286839/02-04-2009 ΚΥΑ, σας κάνουμε γνωστό ότι :

1. για φύτευση αμπελώνα του οποίου τα προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση, η αρμόδια Δ/νση Αγρ. Οικ. & Κτην. χορηγεί «Άδεια εγκατάστασης αμπελώνα και προμήθειας αντιφυλλοξηρικών μοσχευμάτων αμπέλου » για έκταση η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) στρέμμα.

2. οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό, καταθέτουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση για χορήγηση δικαιωμάτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Δ/νση Αγρ. Οικ. & Κτην.  από την 1η  Αυγούστου έως 15 Δεκεμβρίου 2014.

3.οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση, υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ)436/2009. Η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής για το έτος 2014 θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του Υπ.Α.Α.Τ το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2014.