Σταθερά τα δημοτικά τέλη για 3η συνεχή χρονιά στην Ηγουμενίτσα

igmdimarxeio

igmdimarxeio– Τι λέει η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδριάζει την Τετάρτη 

Με την αριθ.233/2011 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δ.Σ.  τη  διατήρηση των συντελεστών  των τελών καθαριότητας και ηλεκροφωτισμού στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2010, όπως είχαν οριστεί με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των πρώην  Δήμων Ηγουμενίτσας,  Συβότων, Παραποτάμου, Μαργαριτίου  και της Κοινότητας Πέρδικας  που συνενώθηκαν στον νέο Καλλικρατικό  Δήμο Ηγουμενίτσας.

  Φέτος με κριτήριο την οικονομική ύφεση που επικρατεί και βλέποντας την, προτείνω να εισηγηθούμε στο Δ.Σ. την διατήρηση των συντελεστών των τελών καθαριότητας και ηλεκροφωτισμού στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2011, όπως είχαν οριστεί από τους πρώην  Δήμους Ηγουμενίτσας, Συβότων, Παραποτάμου, Μαργαριτίου και Κοινότητα Πέρδικας που συνενώθηκαν στον νέο Καλλικρατικό  Δήμο Ηγουμενίτσας με αποφάσεις τους.

  Όμως επειδή στην Δημοτική Ενότητα Μαργαριτίου και στη Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας δεν έχει επιβληθεί έως τώρα φόρος ηλεκροδοτουμένων χώρων, όπως στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες, προτείνω να εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή φόρου των εστεγασμένων ηλεκτροδοτούμενων χώρων στις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες και να καθοριστεί ο συντελεστής σε 0,07€/τ.μ.

   Το ποσό του φόρου προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του χώρου επί τον συντελεστή του φόρου.

   Επίσης προτείνω να εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην υπάρξει μειωμένο τιμολόγιο προς το παρόν για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά καθώς και για τις επιχειρήσεις που η αποκομιδή των απορριμμάτων δεν γίνεται με την ίδια συχνότητα που γίνεται σε άλλες περιοχές.

    Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ.ζ  Ν.3852/2010, τις αποφάσεις των πρώην Δήμων Ηγ/τσας, Συβότων, Παραποτάμου, Μαργαριτίου και της Κοινότητας Πέρδικας που συνενώθηκαν στον Δήμο Ηγουμενίτσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:

α)Την μη αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Ηγουμενίτσας.

β)Την επιβολή φόρου σε βάρος κάθε στεγασμένου οικιακού καταναλωτή ή καταναλωτή εμπορικής ή βιομηχανικής χρήσεως που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας και την Δημοτική Ενότητα Μαργαριτίου, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και καθορισμός αυτού σε 0,07€/τ.μ.

γ)Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά αλλά και για τις επιχειρήσεις που η συχνότητα αποκομιδής είναι ανά διαστήματα να παραμείνει το τιμολόγιο ως έχει.