ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 4 ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Για τη μεταφορά ή μη, στη νέα περίοδο του ΕΣΠΑ (2014-2020), τεσσάρων έργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στο Δήμο Φιλιατών ζητά να πληροφορηθεί ο Β. Γιόγιακας με ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: «Μεταφορά στην επόμενη προγραμματική περίοδο έργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στο Δήμο Φιλιατών»

Στον Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και συγκεκριμένα στα Μέτρα 321 («Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό») και 322 («Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών») εντάχθηκαν τα έργα «Βελτίωση και Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Πόλης Φιλιατών», «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Πλατάνου και Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Δήμου Φιλιατών», «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου Δήμου Φιλιατών» και «Ασφαλοτόστρωση αγροτικών δρόμων κάμπου Σαγιάδας».

Τα παραπάνω έργα δημοπρατήθηκαν από τον Μάρτιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2015, συμβασιοποιήθηκαν από τον Ιούνιο έως και τον Οκτώβριο του 2015 ενώ οι αιτήσεις πρώτης πληρωμής προς το Υπουργείο κατατέθηκαν στο τέλος Νοεμβρίου του 2015. Καθώς τα παραπάνω έργα δεν περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό πίνακα των μεταφερόμενων έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 110236/27-10-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τη συνέχιση της χρηματοδότησης του υπολοίπου του προϋπολογισμού τους από πόρους της νέας προγραμματικής περιόδου.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

– Εάν τα παραπάνω έργα θα μεταφερθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο (2014 – 2020),

– Πότε έχει προγραμματιστεί η καταβολή της πρώτης πληρωμής των έργων αυτών, κατόπιν της σχετικής αίτησης που έχει υποβληθεί προς το Υπουργείο.