Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη των τεσσάρων (4) εξωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου

To TEI Ηπείρου ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη των τεσσάρων (4) εξωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους για τις θέσεις στη γραμματεία  του Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου έως την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016, και ώρα 14.00΄ μ.μ. Τα υποψήφια μέλη πρέπει να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και ευρεία αναγνώριση στην επιστήμη, τα γράμματα ή στις τέχνες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 8 του ν. 4009/11, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν. 4076/2012 ).

Η αναλυτική πρόσκληση είναι αναρτημένη στις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.teiep.gr

Το Συμβούλιο του Ιδρύματος είναι το ανώτατο όργανο του Ιδρύματος το οποίο αποτελείται από 4 εξωτερικά μέλη, 6 εσωτερικά, δηλαδή Καθηγητές του ΤΕΙ Ηπείρου και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του είναι η τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του ΤΕΙ Ηπείρου σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η γενική εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας του ιδρύματος καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεσή του με την κοινωνία και την οικονομία, καθώς και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας.