Προσωρινές κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην οδό 49 Μαρτύρων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αποφάσισε η Τροχαία Ηγουμενίτσας, στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών για τη διαμόρφωση – βελτίωση της  οδού 49 Μαρτύρων  Ηγουμενίτσας και την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης εκατέρωθεν της οδού, για το χρονικό διάστημα  από 20-01-2015  έως 19-04-2016:

  • Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εκ περιτροπής, από τη δεξιά ή την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της οδού 49 Μαρτύρων, σύμφωνα με την οδική σήμανση και τις ανάγκες των εκτελούμενων εργασιών.
  • Καθορισμός ανώτατου ορίου ταχύτητας σε 20 kl/h και απαγόρευση της προσπέρασης των οχημάτων στην περιοχή των έργων.
  • Η  ανάδοχος εταιρεία του έργου, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση για εκτελούμενα έργα, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.
  • Η ισχύ της παρούσας απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης, οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του «Περί Κυρώσεως του ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007  (Α΄-50).