Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας με 57 θέματα!

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 17 Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2017. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2017. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Ηγουμενίτσας και πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του άρθρου 24 του Ν.4479/2017. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Πρόσληψη προσωπικού στο ΝΠΔΔ «Π.Α.Κ.Π.ΠΟ.» στα πλαίσια του άρθρου 24 του Ν.4479/2017. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Σχετικά με τη δημιουργία νέων σταθμών διοδίων στο Εθνικό Δίκτυο. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Σχετικά με την επιβολή περιβαλλοντικού τέλους στα τιμολόγια νερού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 135275/2017 ΚΥΑ. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας του Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Έκφραση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Προβλήτα φόρτωσης-εκφόρτωσης αδρανών, στη θέση τσιμέντα Ηγουμενίτσας» Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, με φορέα υλοποίησης του έργου τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία απόδοσης στο Δήμο των χρηματικών ποσών που επιδίκασε η με αριθμό 1115 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων σχετικά με τα αποδοτικά ποσά οφειλών των εταιρειών «ENERGA POWER A.E» & «HELLAS POWER A.E». -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, επί αιτήσεως Πέτρου ΜΑΚΡΙΔΗ του Παύλου περί εξώδικου συμβιβασμού με συμψηφισμό και καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης σε οικόπεδα ιδιοκτησίας του στο σχέδιο πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, επί της αριθμό πρωτ. 10241/17.5.2016 αιτήσεως της Ελένης ΓΟΥΡΝΑΡΗ του Φωτίου για εξώδικο συμβιβασμό με συμψηφισμό καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης ιδιοκτησίας της βάσει της πράξης εφαρμογής Συβότων και αποζημίωσής της. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, επί αιτήσεως Γεωργίου ΓΚΙΟΚΑ του Εμμανουήλ περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, επί αιτήσεως Μεζάν ΜΕΖΑΝ του Σαμπάν περί καθορισμού τιμής μονάδας αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό δέκα τον αριθμό ιδιοκτησιών του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, επί αιτήσεως Σωτηρίας ΚΩΤΣΗ του Νικολάου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, επί αιτήσεως Μαρίας ΡΩΣΣΗ του Πέτρου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, επί αιτήσεως Ηλία ΛΙΟΝΤΟΥ του Λάμπρου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, επί αιτήσεως Αγαθής ΑΛΕΞΙΟΥ του Βασιλείου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τα έτη 2017 και 2018. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο Ορισμός δημοτικών συμβούλων οι οποίοι θα συντάσσουν βεβαίωση για την καλή εκτέλεση δημοτικών έργων και εργασιών συντήρησης αξίας μικρότερης των 5.869 € για τα έτη 2017 και 2018. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ‘‘Αντιστήριξη δρόμου προς Γκανί’’ του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση σύστασης Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου Δήμου Ηγουμενίτσας». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου Δήμου Ηγουμενίτσας». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο Έγκριση πρότασης υποκατάστασης του αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ» του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο Έγκριση χορήγησης παράτασης για την περαίωση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ” του πρώην Δήμου Μαργαριτίου. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ» του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΞ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ» του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΠΛΑΚΟΤΡΩΣΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΣΤΡΙΟΥ» του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 28ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑ» του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 29ο Μεταστέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας στο νέο ιδιόκτητο κτίριο στον οικισμό Εθνικής Αντίστασης. -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 30ο Λύση σύμβασης μίσθωσης του κτιρίου του 3ου Νηπιαγωγείου λόγω μεταστέγασής του σε ιδιόκτητο κτίριο. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 31ο Διάθεση πίστωσης για υλοποίηση της εκδήλωσης “Γιορτή λαδιού” στην T.K. Πέρδικας. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 32ο Υποβολή αιτήματος για δωρεάν παραχώρηση στον Δήμο Ηγουμενίτσας του ακινήτου του Κέντρου «Δήμητρα» Γραικοχωρίου. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 33ο Παραχώρηση δύο συνεχόμενων αιθουσών (προς πλευρά ιδιοκτησίας Ιακώβου) στο ισόγειο του κτιρίου του Λαογραφικού Μουσείου, για στέγαση του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Πέρδικας. -Εισηγητής: Δημήτριος Πάκος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 34ο Αντικατάσταση μελών από το διοικητικό συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Π.Α.Κ.Κ.ΠΟ.» Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 35ο Συγκρότηση επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. -Εισηγητής: Δημήτριος Πάκος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 36ο Έγκριση κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δημήτριος Πάκος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 37ο Καθορισμός αριθμού, θέσεων και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ στο ΚΔΑΠ «ΔΙΑΥΛΟΣ» του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δημήτριος Πάκος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 38ο Ορισμός εκπροσώπου στο Δίκτυο Πολιτιστικής Απασχόλησης. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 39ο Υπογραφή Μνημονίου Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 40ο Αίτημα συμπαράστασης για τον επαναπατρισμό της Αφροδίτης της Μήλου. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 41ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως στα Ο.Τ. 29, 30, 31 και 32 της Εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου οικισμού Γραικοχωρίου της 2ης Πολεοδομικής Ενότητας της ΔΚ Γραικοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 42ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την τροποποίηση της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης, του εγκεκριμένου σχεδίου Οικισμού Γραικοχωρίου της 2ης Πολεοδομικής Ενότητας Δήμου Ηγουμενίτσας στα Ο.Τ.03, 05 & 09 με διόρθωση των ρυμοτομικών γραμμών στην Δ.Κ. Γραικοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 43ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πέρδικας στο Ο.Τ. 33 της Τ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 44ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με τη Μελέτη Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Κοινότητας Πέρδικας στην Τ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 45ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την επιβολή προστίμου σε πολίτη του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κανονισμού χώρων πρασίνου του Δήμου Ηγουμενίτσας (Κανονιστική Απόφαση 127/2016 «Κανονισμός χώρων πρασίνου Δήμου Ηγουμενίτσας»), για την άνευ άδειας από τον Δήμο κοπή δέντρου επί της οδού Δαγκλή στην Δ.Κ. Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 46ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε=700τμ από τεμάχιο 192α στην περιοχή «ΒΑΡΑΘΙ» της Τ.Κ. Παραπόταμου του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 47ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε=500τμ από τεμάχιο εκτός του εποικιστικού αρχείου της Δ/νσης Γεωργίας στην περιοχή «ΓΩΝΙΑ» της Τ.Κ. Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 48ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε=500τμ από τεμάχιο εκτός του εποικιστικού αρχείου της Δ/νσης Γεωργίας στην περιοχή «ΓΩΝΙΑ» της Τ.Κ. Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 49ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε=890,46τμ από τεμάχιο 1270 Αγροκτήματος Συβότων – Βραχωνά, διανομής έτους 1958 – 1959 στην περιοχή «ΚΟΝΤΡΙΖΑ» της Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 50ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε=3.012,84τμ από το τεμάχιο με αριθ. 498β στη θέση Πλαγιά της Διανομής Καταβόθρας έτους 1961 στην Τ.Κ. Καταβόθρας του Δήμου Ηγουμενίτσας για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 51ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε=5.293,22τμ από το τεμάχιο με αριθ. 1643 Διανομής Συβότων στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 52ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε=5.823,51τμ από το τεμάχιο με αριθ. 1643 Διανομής Συβότων στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 53ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε=5.688,22τμ από το τεμάχιο με αριθ. 1643 Διανομής Συβότων στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 54ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε=99.787τμ από τα τεμάχια με αριθ. 141 & 145 στη θέση Οξυνίδα στην Τ.Κ. Καστρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για γεωργική καλλιέργεια. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 55ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε=39.000τμ από το τεμάχιο με αριθ. 53 στη θέση Κοτσάρι στην Τ.Κ. Καστρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για γεωργική καλλιέργεια. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 56ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε=21.063τμ από το τεμάχιο με αριθ. 16 τεμάχιο Διανομής Ηγουμενίτσας έτους 1968 στη θέση ΚΑΛΙΑΣΑ της Δ.Κ. Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας για γεωργική καλλιέργεια. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 57ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε=385.444,00τμ από τα τεμάχια με αριθ. 115, 122, 131, 145, 146 και 147 στη θέση Πύργος Ραγίου στην Δ.Κ. Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας για γεωργική καλλιέργεια. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.