Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων – 665 οι ωφελούμενοι στην Ήπειρο

ANERGIA 11 4 13Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μέσω του ΟΑΕΔ, προχωρά εντός του Οκτωβρίου, στην προκήρυξη του προγράμματος «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση». Πρόκειται για δράση παροχής στήριξης σε 16.620 ανέργους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, ηλικίας μεταξύ 29 και 64 ετών, που ανήκουν στις ειδικότητες του τεχνικού κλάδου, του κλάδου διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων καθώς και του κλάδου νέων τεχνολογιών και οι οποίοι κατέχουν κυρίως χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες. Οι κλάδοι αυτοί αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, καθώς υπάρχουν σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές.

Μέσω του προγράμματος, οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών και θα συμμετέχουν σε πρακτική άσκηση, διάρκειας 300 ωρών στις παρακάτω επιχειρήσεις ή φορείς του ιδιωτικού τομέα:

• Κατασκευαστικός-τεχνικός κλάδος (Δραστηριότητες έργων πολιτικού μηχανικού).

• Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων (Δραστηριότητες επεξεργασίας λυμάτων, συλλογής, επεξεργασίας και διάθεση αποβλήτων, ανάκτησης υλικών καθώς και άλλων υπηρεσιών για τη διαχείριση αποβλήτων).

• Κλάδος νέων τεχνολογιών (Δραστηριότητες ασύρματων τηλεπικοινωνιών, προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων, δραστηριοτήτων υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και επεξεργασίας δεδομένων και καταχώρησης).

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα πιστοποιηθούν για τα επαγγελματικά προσόντα που θα αποκτήσουν. Επίσης, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 112 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα εγγυάται την απασχόληση, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για επιπλέον χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο συνεχών μηνών.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου προβλέπεται να ωφεληθούν συνολικά 665 άνεργοι και συγκεκριμένα:
– 400 του τεχνικού κλάδου,
– 120 του κλάδου διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, και
– 145 του κλάδου νέων τεχνολογιών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός στην Ήπειρο ανέρχεται σε 4,480 εκατ. ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από 10 έως 31 Οκτωβρίου 2014 στο www.voucher.gov.gr.

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Αντώνης Μπέζας, με αφορμή το πρόγραμμα, δήλωσε:

«Στηρίζουμε με κάθε τρόπο και δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες στους συμπολίτες μας, για εργασία και απασχόληση, ενισχύοντας την παραγωγή και διασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή.

Ιδιαίτερα στη Περιφέρεια Ηπείρου, με το συγκεκριμένο voucher εργασίας στοχεύουμε στη λειτουργία ενός συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης που θα προσφέρει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους, συμπολίτες μας μεγαλύτερης ηλικίας, να αποκτούν απασχόληση σε τομείς εργασίας της τοπικής οικονομίας».

Ενδεικτικές επαγγελματικές ειδικότητες

Κατασκευαστικός – Τεχνικός Κλάδος: Τεχνικοί συγκολλήσεων και κοπής μετάλλων, Σωληνουργοί, Τεχνίτες εργαλειομηχανών, Ξυλουργοί, Ψυκτικοί, Τεχνίτες ελασματουργοί, Τεχνικοί-συντηρητές εγκαταστάσεων αυτοματισμού και ελέγχου, Ελαιοχρωματιστές, Υδραυλικοί, Τεχνίτες καλουπιών και έκχυσης σκυροδέματος, Τεχνίτες τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού σκυροδέματος, Τεχνίτες επιστρώσεως πλακιδίων, Τεχνίτες ικριωμάτων (σκαλοτζήδες), Τεχνίτες τοιχοποιίας, Τεχνίτες επιχρισμάτων, Τεχνίτες συστημάτων ξηράς δόμησης, Τεχνικοί μόνωσης-μονωτές, Χειριστές κινητών μηχανημάτων-μηχανημάτων έργου, Διοικητικό προσωπικό (και στους τρείς κλάδους επαγγελμάτων).

Κλάδος Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων: Τεχνίτες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων βιολογικού καθαρισμού, Τεχνικοί διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων, Τεχνίτες κατασκευής και λειτουργίας χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

Κλάδος Νέων Τεχνολογιών: Τεχνικοί λογισμικού και μηχανών ψηφιοποίησης, Χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, Τεχνικοί ανάπτυξης συστημάτων τηλε-εφαρμογών, Τεχνικοί ανάπτυξης web& mobile εφαρμογών, Στελέχη διοίκησης και διαχείρισης έργων τεχνολογίας, Χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών για δημιουργία βάσεων δεδομένων, Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων & work flow, Στελέχη για την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και εμπιστευτικότητα δεδομένων, Στελέχη τοπογραφίας και γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων.