Επαναπροκήρυξη πρόσληψης προσωπικού από το Σύλλογο Ιχθυοκαλλιεργητών

Ο Σύλλογος Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη ενός -1- ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για 4 ωρη ημερήσια απασχόληση, για την κάλυψη των αναγκών γραμματειακής υποστήριξης του Συλλόγου στα πλαίσια της πράξης «ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο της δράσης Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι (Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) καλούνται να υποβάλλουν μέχρι και τη Δευτέρα 27/01/2014 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Συλλόγου – Κυρά Βασιλικής 13, 46100 Ηγουμενίτσα:

– Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Κριτήρια επιλογής:

1) Χρόνος Ανεργίας

2) Σπουδές

3) Οικογενειακή / Προσωπική Κατάσταση

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υποβάλλει όλα τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των δικαιολογητικών που θα δηλώνει στο βιογραφικό του σημείωμα.

Για το Σύλλογο

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Χεκίμογλου