ΟΛΗΓ: Εφαρμογή Διεθνούς Κώδικα I.S.P.S. για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων

limaniigm

       limaniigmH Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. διαθέτει δύο υπόχρεες λιμενικές εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 56/2004, ΦΕΚ(Α΄47/11-02-2004), του Ν.3622/2007 και του Ν.4150/20013  για την ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων.

        Οι εν λόγω λιμενικές εγκαταστάσεις του ‘Παλαιού Λιμένα  Ηγουμενίτσας‘ ως extra Schengen και του ‘Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας‘  ως intra Schengen, διαθέτουν τις απαιτούμενες εγκεκριμένες μελέτες ‘Αξιολόγησης Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων’ (Α.Α.Λ.Ε.) και ‘Σχεδίων Ασφαλείας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων‘ (Σ.Α.Λ.Ε.), οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των λιμενικών εγκαταστάσεων και εν συνεχεία προσδιορίζουν τις ακολουθητέες διαδικασίες, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν. 

        Από 16 Ιανουαρίου 2014, κατόπιν δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, έγινε πρόσληψη ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για την άσκηση των προβλεπομένων από εγκεκριμένα Σχέδια Ασφαλείας. Οι υπηρεσίες ασφαλείας παρέχονται στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Ο.Λ.ΗΓ .Α.Ε. σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Σχέδια Ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) και συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

· φύλαξη των λιμενικών εγκαταστάσεων (στατική και δια περιπολιών)

· Έλεγχος πρόσβασης προσώπων, οχημάτων, φορτηγών

· Έρευνες ασφαλείας  ατόμων, χειραποσκευών, αποσκευών, οχημάτων και φορτηγών

· Έλεγχος φορτίων, ταχυδρομείου, εφοδίων και αποθεμάτων    

· Επιτήρηση ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων μέσω κλειστού κυκλώματος CCTV

     Στο διάστημα αυτό έχουν διενεργηθεί στα σημεία εισόδου του Νέου Λιμένα , έλεγχοι σε 29.000 φορτηγά, σε 14.000 Ι.Χ., σε 400 λεωφορεία και ταυτοπροσωπία όλων των εισερχομένων  προσώπων.

     Στους ανωτέρω ελέγχους σε οχήματα και φορτηγά έχουν εντοπισθεί τετρακόσιοι (400) επίδοξοι λαθρομετανάστες στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων οι οποίοι σε συνεργασία με τη Λιμενική και την Αστυνομική Αρχή συνελήφθησαν και υποβλήθηκαν στην προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.

     Επίσης λόγω του έντονου προβλήματος της λαθρομετανάστευσης σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται χρήση κατάλληλα εκπαιδευμένης κυνοτεχνικής ομάδας βιοανίχνευσης (Κ9) για τον εντοπισμό λαθρομεταναστών σε φορτία (transit).

     Το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου το οποίο κρίνει τα θέματα ασφαλείας υψίστης εθνικής σημασίας προχώρησε στην προμήθεια τριών  συστημάτων X-RAY VANS  εκ των οποίων το ένα θα παραχωρηθεί στην τοπική Λιμενική Αρχή για ανίχνευση παράνομων φορτίων.

             Οι ειδικότεροι στόχοι της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. είναι :

· Η εφαρμογή των προβλέψεων της Διεθνούς και Ελληνικής νομοθεσίας και των εκάστοτε κανονισμών που ισχύουν για τα θέματα της ασφάλειας και η διασφάλιση ότι αυτά καλύπτονται από το παρόν Σχέδιο Ασφαλείας,

· Η λήψη των μέτρων ασφαλείας και η εφαρμογή των διαδικασιών ασφαλείας για την προστασία των ελλιμενιζόμενων σ’ αυτή πλοίων αλλά και των περιουσιακών στοιχείων και υποδομών της,

· Η λήψη μέτρων για την προστασία των προσώπων που εργάζονται ή βρίσκονται μέσα σε αυτή,

· Η βελτίωση των δεξιοτήτων και η συνειδητοποίηση ασφαλείας από το προσωπικό της,

· Η προετοιμασία μέτρων και διαδικασιών αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση συμβάντων ασφαλείας.

     Πρωταρχικός στόχος της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. είναι να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, με τον καθορισμό και την τήρηση των απαραίτητων μέτρων και διαδικασιών ασφάλειας για την αποτροπή παράνομων πράξεων, ενάντια στα ελλιμενιζόμενα πλοία αλλά και στις ίδιες τις λιμενικές εγκαταστάσεις.