Η εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για τις Εκλογές σε Κ.Ε.Δ.Ε. & Π.Ε.Δ.

Στα κεφ. Γ’ και ΣΤ’ του π.δ/τος 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» (ΦΕΚ 182 Α/22-8-2011 – Διορθ.σφαλμ. 196 Α/8-9-
2011), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο όγδοο του νόμου «Κύρωση της
Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού
Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και του Ν.Π.Ι.Δ. με την
επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»» και άλλες διατάξεις, που ψηφίστηκε στις
5/8/2014 στη Βουλή και εκκρεμεί η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίστηκε η διαδικασία εκλογής των οργάνων των Περιφερειακών
Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε), των
οποίων η θητεία συμπίπτει με τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου. 
 Η πρόσφατη τροποποίηση της ανώτατης προθεσμίας της διάταξης της παρ.1 του
άρθρου 10 του Π.Δ. 75/2011 για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των Π.Ε.Δ. ,
που ορίστηκε ως η 10η
 Οκτωβρίου 2014: α) συνάδει με την τελική προθεσμία της 15ης
Οκτωβρίου για τη σύγκληση της Γ.Σ της Κ.Ε.Δ.Ε. (άρθρο 30 παρ.1.) και β)
εξασφαλίζει τη νομιμότητα της σύνθεσης των Γ.Σ. των Π.Ε.Δ. και συνεπώς των
1αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεών τους, στην περίπτωση που υπάρξει ακύρωση
εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου από το Γ.Γ. της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 64 του ν.
3852/2010, θα πρέπει να επαναληφθεί, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του
προαναφερόμενου άρθρου, η εκλογή του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και
ακολούθως, στην ίδια συνεδρίαση, η εκλογή των εκπροσώπων του δημοτικού
συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. 
Ειδικότερα επισημαίνουμε ότι:
1.Τα δημοτικά συμβούλια εκλέγουν στην ίδια συνεδρίαση τα προεδρεία τους και τους
εκπροσώπους τους στην Γενική Συνέλευση των Π.Ε.Δ. Συνεπώς πρέπει να τηρηθούν οι
προθεσμίες και η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 64 του ν.3852/2010.
 α. Στην περίπτωση που η εκλογή των προεδρείων των δημοτικών συμβουλίων έχει
οριστικοποιηθεί, οι διαδικασίες εκλογής εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση της
Π.Ε.Δ., θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 19η
 Σεπτεμβρίου 2014 (υπολογιζομένης της
πενθήμερης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής, της παρ.5 του άρθρου 64 του
ν.3852/2010). 
 β. Στην περίπτωση άσκησης προσφυγής και εφόσον αυτή απορριφθεί από τον Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι ως άνω διαδικασίες θα έχουν
ολοκληρωθεί έως την 24η
 Σεπτεμβρίου 2014. 
γ. Σε αντίθετη περίπτωση που χωρήσει ακύρωση εκλογής προεδρείου δημοτικού
συμβουλίου, η ολοκλήρωση των οικείων διαδικασιών εκλογής προεδρείου και
εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση των Π.Ε.Δ. λαμβάνει χώρα την 5η
 Οκτωβρίου
2014.
2. α. Στις ανωτέρω περιπτώσεις 1α και 1β κατά τις οποίες η εκλογή των Προεδρείων
όλων των Δημοτικών Συμβουλίων και εκπροσώπων τους στην οικεία Π.Ε.Δ. έχει
ολοκληρωθεί μέχρι την 19η
 ή μέχρι την 24η
 Σεπτεμβρίου 2014, η Γενική Συνέλευση της
Π.Ε.Δ. για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της και την εκλογή εκπροσώπων
της στη Γενική συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε, συνέρχεται την 1η
 Οκτωβρίου 2014.
β. Στην ανωτέρω περίπτωση 1γ, έστω και μιας ακύρωσης εκλογής προεδρείου
Δημοτικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση της οικείας Π.Ε.Δ. για την εκλογή του
Διοικητικού Συμβουλίου της και την εκλογή εκπροσώπων της στη Γενική συνέλευση
της Κ.Ε.Δ.Ε συνέρχεται μέχρι την 10η
 Οκτωβρίου 2014.
2 3. Η Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της,
συνέρχεται : 
α. Την 10η
 Οκτωβρίου 2014, μετά την ολοκλήρωση, κατά την ανωτέρω περίπτωση 2α
,
στις Π.Ε.Δ. όλης της χώρας των διαδικασιών εκλογής εκπροσώπων στη Γενική
Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. 
β. Την 15η
 Οκτωβρίου 2014, στην περίπτωση σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης Π.Ε.Δ.
και ορισμού εκπροσώπων της, κατά την ανωτέρω περίπτωση 2β. 
 Στην περίπτωση ακύρωσης εκλογής προεδρείου δημοτικού συμβουλίου και για τη
διευκόλυνση όλων των εμπλεκομένων μερών στις εν λόγω αρχαιρεσίες, ο Γενικός
Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ταυτόχρονα με την αποστολή της
ακυρωτικής αποφάσεως στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, την κοινοποιεί άμεσα και με
κάθε πρόσφορο μέσο στο δήμαρχο της έδρας της περιφέρειας στην χωρική
αρμοδιότητα της οποίας ανήκει ο εν λόγω δήμος, προκειμένου να ληφθεί έγκαιρα
υπόψη για τον προσδιορισμό του χρόνου σύγκλησης της Γ.Σ. της Π.Ε.Δ., καθόσον ο
δήμαρχος της έδρας της περιφέρειας ορίζεται ως αρμόδιο όργανο για την αποστολή της
πρόσκλησης σύγκλησης της Γ.Σ. της Π.Ε.Δ. στους δημάρχους και εκπροσώπους των
δημοτικών συμβουλίων σε αυτή.
I. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) 
1. Μέλη των Π.Ε.Δ. είναι όλοι οι δήμοι της οικείας περιφέρειας (αρ.3 παρ. 1) 
Όργανα των Π.Ε.Δ (άρθρο 3 παρ. 2) είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Η Εκτελεστική Επιτροπή
δ) Ο Πρόεδρος
ε) Το Εποπτικό Συμβούλιο.
2. Η Γενική Συνέλευση των Π.Ε.Δ. (άρθρο 4) αποτελείται από τους δημάρχους και
εκπροσώπους των δήμων των περιφερειών (δημοτικοί σύμβουλοι).
− Σε περιφέρειες με πληθυσμό μέχρι 300.000 κατοίκους αποτελείται από 75 μέλη.
3− Σε περιφέρειες με πληθυσμό από 300.001 κατοίκους και πάνω αποτελείται από
125 μέλη.
− Η Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας αποτελείται από 200
μέλη.
− Η Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής αποτελείται από 300 μέλη.
Για τον αριθμό των εκπροσώπων των Δήμων στις αντίστοιχες Π.Ε.Δ., ο συνολικός
πληθυσμός κάθε περιφέρειας διαιρείται με το συνολικό αριθμό των μελών της Γενικής
Συνέλευσης, αφαιρουμένου από αυτόν του αριθμού των Δήμων της περιφέρειας.
Το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αποτελεί το μέτρο για να γίνει ο υπολογισμός των
εκπροσώπων.
Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού κάθε δήμου δια του μέτρου, προκύπτει
ο αριθμός των εκπροσώπων κάθε δήμου.
Όσες θέσεις εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση παραμένουν αδιάθετες
προστίθενται ανά μία στους Δήμους που έχουν τα μεγαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα
ωσότου να συμπληρωθεί ο αριθμός των εκπροσώπων των δήμων (δηλαδή δημοτικών
συμβούλων) στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.
Από τους εκπροσώπους αυτούς τα 3/5 προέρχονται υποχρεωτικά από την
πλειοψηφία και τα 2/5 από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας.
Αν προκύπτει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό,
εφόσον είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μισού.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των συμβούλων που ανήκουν στην
πλειοψηφία, όπως έχουν ανακηρυχθεί από το οικείο Πρωτοδικείο, είναι διαφορετικός
των 3/5 του συνόλου των μελών, τότε η πλειοψηφία εκλέγει αντίστοιχο ποσοστό
δημοτικών συμβούλων. Τυχόν κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στον αμέσως
επόμενο ακέραιο αριθμό, εφόσον είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μισού.
Στο τέλος της εγκυκλίου παρατίθεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι με αναλυτικούς πίνακες
ανά Δήμο και Περιφέρεια, στους οποίους εμφαίνεται ο αριθμός των εκπροσώπων των
Δήμων στις οικείες Γενικές Συνελεύσεις των Π.Ε.Δ..
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Π.ΕΔ. (άρθρο 5) αποτελείται από δημάρχους και
δημοτικούς συμβούλους, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της Γενικής Συνέλευσης
των Π.Ε.Δ.
4α) Οι Π.Ε.Δ. με 75 μέλη στη Γενική Συνέλευση έχουν 15μελές Διοικητικό
Συμβούλιο. Στο Διοικητικό Συμβούλιο των Π.Ε.Δ. συμμετέχουν όλοι οι
δήμαρχοι της αντίστοιχης Περιφέρειας και ο αριθμός των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου συμπληρώνεται με δημοτικούς συμβούλους,
β) Οι Π.Ε.Δ. με 125 μέλη στη Γενική Συνέλευση έχουν 21μελές Διοικητικό
Συμβούλιο.
 Από αυτά, 12 είναι δήμαρχοι και 9 δημοτικοί σύμβουλοι.
γ) Ειδικά στην Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας μετέχουν και οι 12 δήμαρχοι των
δήμων της Περιφέρειας.
δ) Οι Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής έχουν 25μελή Διοικητικά
Συμβούλια.
· Από τα 25 μέλη τα 15 είναι δήμαρχοι και τα 10 δημοτικοί σύμβουλοι.
· Η Εκτελεστική Επιτροπή των Π.Ε.Δ. (άρθρο 6) αποτελείται από 5
εκλεγμένα μέλη (πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας και 2 μέλη του
διοικητικού συμβουλίου αυτής).
· Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. (άρθρο 7) είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού της
Συμβουλίου. 
· Το Εποπτικό Συμβούλιο για τις Π.Ε.Δ. (άρθρο 8) με αριθμό μελών Γενικής
Συνέλευσης έως και 125, αποτελείται από 3 μέλη και για τις υπόλοιπες από 5
μέλη.
 Δεν είναι συμβατή η ιδιότητα μέλους Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου
Π.Ε.Δ. στο ίδιο πρόσωπο. Επίσης δεν μπορεί να συντρέχει στο ίδιο πρόσωπο η
ιδιότητα μέλους Εκτελεστικής Επιτροπής και Εποπτικού Συμβουλίου Π.Ε.Δ.
4 . Ε Κ Λ Ο Γ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν
Α. ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΔ (άρθρο 9)
Οι εκπρόσωποι των δημοτικών συμβουλίων στις οικείες Γενικές Συνελεύσεις
των ΠΕΔ εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία, μετά την εκλογή του προεδρείου τους,
της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου. 
Οι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας εκλέγονται με συνδυασμό από τους
συμβούλους της πλειοψηφίας.
Οι εκπρόσωποι της μειοψηφίας εκλέγονται κατά συνδυασμούς από τους
συμβούλους της μειοψηφίας.
5Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.
Δικαίωμα για κατάρτιση συνδυασμών έχουν όλοι οι συνδυασμοί που έλαβαν
μέρος στις τελευταίες δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν τουλάχιστον 1 έδρα στο
δημοτικό συμβούλιο.
Δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί της μειοψηφίας, από αυτούς που
εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, μπορεί να καταρτίσουν κοινό συνδυασμό.
Σε περίπτωση που η αντιπολίτευση εκλέγει έναν (1) εκπρόσωπο, αυτός
προέρχεται υποχρεωτικά από το συνδυασμό της μείζονος μειοψηφίας, εφόσον, βεβαίως,
έχει καταρτίσει συνδυασμό.
Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει υποψηφίους σε αριθμό ίσο με το
συνολικό αριθμό των εκπροσώπων, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 4, αυξημένο
κατά έναν (1) .
Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση, την οποία υπογράφουν όλοι οι
υποψήφιοι που τον αποτελούν.
Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται ο συνδυασμός ή οι συνδυασμοί που
εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, που καταρτίζουν το συνδυασμό για την
ανάδειξη εκπροσώπων.
Από κάτω αναγράφονται με αλφαβητική σειρά, τα ονόματα των υποψήφιων
εκπροσώπων του δήμου για τη Γενική Συνέλευση της οικείας Π.Ε.Δ..
Η δήλωση κατατίθεται στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου το αργότερο 2
ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή.
Με βάση τις δηλώσεις των συνδυασμών, καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε
συνδυασμού, που περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και τους υποψηφίους με
αλφαβητική σειρά.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας λαμβάνουν το ψηφοδέλτιο που έχει
συγκροτήσει ο επιτυχών συνδυασμός και οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας
λαμβάνουν, αντίστοιχα, το σύνολο των ψηφοδελτίων που έχουν καταρτίσει οι
συνδυασμοί της μειοψηφίας.
Ο σύμβουλος εκφράζει την προτίμησή του με σταυρό που σημειώνει δίπλα στο
ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου. 
6Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ψηφίσει μέχρι τόσους εκπροσώπους,
όσους εκλέγει η πλειοψηφία ή, αντίστοιχα, η μειοψηφία στη Γενική Συνέλευση της
Π.Ε.Δ.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ψηφίζουν σε μία κάλπη το συνδυασμό
που προτείνεται από την πλειοψηφία. Οι υπόλοιποι συνδυασμοί της μειοψηφίας
ψηφίζουν σε άλλη κάλπη.
Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό της
μειοψηφίας, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού διαιρείται με το
συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον
αριθμό των εκπροσώπων της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική
Συνέλευση.
Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο το ακέραιο πηλίκο που προκύπτει
ως ανωτέρω.
Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από αυτές που είναι
προς διάθεση, όσες απομένουν διανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς, ανάλογα με τα
αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, αρχίζοντας από το συνδυασμό που έχει το μεγαλύτερο.
Εάν το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο περισσοτέρων συνδυασμών είναι ίσο,
διενεργείται, μεταξύ αυτών, δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού
συμβουλίου.
Οι εκπρόσωποι στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. κατατάσσονται σύμφωνα με
τη σειρά εκλογής, και αν δεν εκλεγούν με σταυρό προτίμησης, με αλφαβητική σειρά.
Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν, κατά σειρά, τους περισσότερους
σταυρούς, καταλαμβάνουν τις έδρες των συνδυασμών.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του
δημοτικού συμβουλίου.
Οι υπόλοιποι, κατά τη σειρά εκλογής, είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στην
Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών
εκπροσώπων στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθούν.
Στην περίπτωση που σε δήμο δεν εκλεγούν εκπρόσωποι για την Γενική
Συνέλευση της Π.Ε.Δ. για οποιονδήποτε λόγο, οι θέσεις παραμένουν κενές και δεν
συμπληρώνονται (παρ.10 του αρ.9). 
7Β . Ε Κ Λ Ο Γ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π . Ε . Δ . ( ά ρ θ ρ ο
1 0 )
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. εκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευσή της, που συνέρχεται για τον σκοπό αυτό με πρόσκληση και υπό την
Προεδρεία του Δημάρχου της έδρας της Περιφέρειας και τούτου για οποιοδήποτε λόγο
κωλυομένου, του Δημάρχου του μεγαλύτερου εκ των υπολοίπων σε πληθυσμό Δήμου.
Η πρόσκληση προς τους εκπροσώπους των Δήμων και τους Δημάρχους, στην οποία
ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας
διάταξής της, αποστέλλεται δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλισής
της στους Δημάρχους. Οι Δήμαρχοι κοινοποιούν αντίγραφο αυτής στους εκπροσώπους
του Δήμου για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ., με κάθε πρόσφορο μέσο
συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατά συνδυασμούς ή
με μεμονωμένες υποψηφιότητες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο των Π.Ε.Δ είναι:
– 15μελές σε Π.Ε.Δ. με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης ίσο με 75
-21μελές σε Π.Ε.Δ. με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης ίσο με 125
-25μελές για τις Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής.
Κάθε συνδυασμός, επί ποινή αποκλεισμού από την ψηφοφορία, περιλαμβάνει
υποψηφίους, ανεξαρτήτως κατηγορίας, τουλάχιστον ίσους με το ¼ του συνολικού
αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραλειπομένου του κλάσματος,
όπου προκύπτει.
Εξαιρούνται οι Π.Ε.Δ. που το σύνολο των δημάρχων συμμετέχει στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. (π.χ. Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας). Στην περίπτωση αυτή, κάθε
συνδυασμός περιλαμβάνει υποψηφίους ίσους με το 1/3 τουλάχιστον των εκπροσώπων
των δημοτικών συμβούλων που εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. (παρ.
3 του παρόντος κεφαλαίου Ι).
Ο αριθμός των υποψήφιων δημάρχων και αντίστοιχα υποψήφιων δημοτικών
συμβούλων που αντιστοιχούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. μπορεί να
προσαυξάνεται στο σύνολο μέχρι και 30%, παραλειπομένου του κλάσματος, εφόσον
προκύπτει.
8Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι μπορεί να είναι υποψήφιοι και για το
Διοικητικό Συμβούλιο της Π.ΕΔ. και ως εκπρόσωποι της Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση
της ΚΕΔΕ.
Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τον αριθμό εκπροσώπων της
Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, προσαυξημένο στο σύνολο μέχρι 30%
παραλειπομένου του κλάσματος, εφόσον προκύπτει.
Ο συνδυασμός καταρτίζεται με απλή γραπτή δήλωση, την οποία υπογράφουν
όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν και υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Γενικής
Συνέλευσης, επί ποινή αποκλεισμού από την ψηφοφορία, το αργότερο στις 3 μ.μ. της
προηγούμενης των εκλογών. 
Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται το όνομα του συνδυασμού, εφόσον
υπάρχει. Ακολούθως και με αλφαβητική σειρά επωνύμου, γράφονται τα
ονοματεπώνυμα της κάθε κατηγορίας, δηλαδή, των υποψηφίων μελών δημάρχων,
ακολούθως των δημοτικών συμβούλων και, στη συνέχεια, των υποψηφίων της Π.Ε.Δ.
στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.
Μεμονωμένοι υποψήφιοι υποβάλλουν γραπτή δήλωση, με την οποία
γνωστοποιούν την υποψηφιότητά τους.
Μεμονωμένες υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν για την αντίστοιχη
κατηγορία του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. και για τη Γενική Συνέλευση της
Κ.Ε.Δ.Ε.
Με βάση τις ανωτέρω δηλώσεις, με φροντίδα των υπηρεσιών των Π.Ε.Δ.,
καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού και των μεμονωμένων υποψηφίων, τα
οποία περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και τους υποψηφίους κάθε κατηγορίας
με αλφαβητική σειρά, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις υποψηφιοτήτων.
Σε κάθε ψηφοφόρο μέλος της Γενικής Συνέλευσης, δίνονται όλα τα ψηφοδέλτια.
Οι προτιμήσεις των εκλεκτόρων για το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζονται
ανεξαρτήτως της κατηγορίας αυτών, με σταυρό προτίμησης δίπλα από το
ονοματεπώνυμο και έως το συνολικό αριθμό των εκλεγομένων μελών.
Για τον καθορισμό των εδρών των συνδυασμών και των επιτυχόντων
συμβούλων εφαρμόζονται τα αναλυτικώς οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 10. 
9Γ . Ε Κ Λ Ο Γ Η Ε Π Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π . Ε . Δ ( ά ρ θ ο ο 1 1 )
Στην ίδια συνεδρίαση, ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου
της Π.Ε.Δ αλλά με ξεχωριστή διαδικασία, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της
Π.Ε.Δ. τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.
Για την εκλογή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου καταρτίζεται ενιαίο
ψηφοδέλτιο, το οποίο περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους.
Στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου αναγράφεται η φράση «Για το Εποπτικό
Συμβούλιο» και από κάτω τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.
Οι εκπρόσωποι μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους, θέτοντας σταυρό
δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου. 
Για τα 5μελή Εποπτικά Συμβούλια σημειώνονται μέχρι 3 σταυροί και για τα
3μελή μέχρι 2 σταυροί προτίμησης.
Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου που εκλέγονται, κατατάσσονται κατά τη
σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών που έχουν λάβει,
προηγουμένου του πλειοψηφήσαντος, και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σταυροί,
με αλφαβητική σειρά.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Εφορευτική
Επιτροπή.
Οι τρεις (3) ή αναλόγως οι πέντε (5) πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης
συγκροτούν το Εποπτικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικά
μέλη, κατά τη σειρά εκλογής τους.
Δ . Ε Κ Λ Ο Γ Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ , Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ , Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α
Κ Α Ι Μ Ε Λ Ω Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ Π . Ε . Δ . ( ά ρ θ ρ ο
1 3 )
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Π.Ε.Δ. συγκροτούνται σε σώμα το αργότερο
εντός 10 ημερών από την εκλογή τους, ύστερα από πρόσκληση του πρώτου
συμβούλου του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ή σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που
προέρχεται από τον μεγαλύτερο πληθυσμιακά δήμο.
Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, την πρόσκληση αποστέλλει ο επόμενος κατά
σειρά εκλογής σύμβουλος του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού.
10Μοναδικό θέμα της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η
εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Π.Ε.Δ. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ 3, 4 και 5. 
Τα δύο μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέγονται στην ίδια συνεδρίαση,
μετά την εκλογή του προεδρείου, μεταξύ των μελών του Δ.Σ εφαρμοζομένης αναλόγως
της διαδικασίας εκλογής του Προέδρου. 
Ε . Ε Κ Λ Ο Γ Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ Κ Α Ι Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ Τ Ο Υ
Ε Π Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Τ Η Σ Π . Ε . Δ ( ά ρ θ ρ ο 1 4 )
Το Εποπτικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. συνέρχεται εντός 10 ημερών από την
εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του πρώτου συμβούλου και
σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που κληρώθηκε πρώτος.
Το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, χωριστά και με μυστική
ψηφοφορία (με ψηφοδέλτια), πρώτα τον Πρόεδρο και ύστερα τον Αντιπρόεδρο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 .
 I I . ΚΕ Ν Τ ΡΙ ΚΗ Ε Ν ΩΣΗ ΔΗΜΩΝ Ε Λ ΛΑ ΔΑ Σ (Κ.Ε .Δ.Ε .)
1. Η Κ.Ε.Δ.Ε είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με έδρα την Αθήνα,
εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εσωτερικών (άρθρο 22).
Μέλη της Κ.Ε.Δ.Ε. είναι υποχρεωτικά όλες οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων δια των
αντιπροσώπων τους (άρθρο 23) .
Όργανα της Κ.Ε.Δ.Ε. (άρθρο 24) είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Η Εκτελεστική Επιτροπή
δ) Ο Πρόεδρος
ε) Το Εποπτικό Συμβούλιο.
Η Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. (άρθρο 25) αποτελείται από 500 μέλη. Από
αυτά τα 325 μέλη είναι το σύνολο των δημάρχων της χώρας και τα υπόλοιπα 175 μέλη
11είναι οι εκπρόσωποι των Π.Ε.Δ., οι οποίοι έχουν αναδειχθεί σύμφωνα με την ανωτέρω
αναφερόμενη διαδικασία. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. (άρθρο 26) αποτελείται από 31 μέλη μαζί
με τον Πρόεδρό του.
Από αυτά τα 20 είναι δήμαρχοι και τα 11 δημοτικοί σύμβουλοι.
Ο δήμαρχος Αθηναίων μετέχει αυτοδικαίως στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ
και συνυπολογίζεται στο σύνολο των 31 μελών και στον αριθμό των 20 δημάρχων. 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Κ.Ε.Δ.Ε. (άρθρο 27) αποτελείται από 11 μέλη
περιλαμβανομένου και του Προέδρου της.
Στη σύνθεσή της μετέχουν ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε., ο οποίος είναι και Πρόεδρος
αυτής, οι δύο Αντιπρόεδροι και ο Γενικός Γραμματέας, καθώς επίσης 7 μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της.
Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. (άρθρο 28) είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού της
Συμβουλίου.
Το Εποπτικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. (άρθρο 29) αποτελείται από 7 μέλη, τα
οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.
2. Ε Κ Λ Ο Γ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν Κ . Ε . Δ . Ε .
Α. Γ Ε ΝΙ Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η (άρθρο 25 & 30)
 Στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. συμμετέχουν αυτοδίκαια οι 325 δήμαρχοι της
χώρας. 
 Για να προσδιορισθεί ο αριθμός των λοιπών 175 εκπροσώπων – δημοτικών
συμβούλων των Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε., αθροίζεται ο συνολικός
πληθυσμός της χώρας και διαιρείται στη συνέχεια με τον αριθμό των μελών της Γενικής
Συνέλευσης αφού αφαιρεθεί ο συνολικός αριθμός των δήμων (325). Το ακέραιο πηλίκο
της διαίρεσης αποτελεί το μέτρο.
 Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού κάθε Π.Ε.Δ. δια του μέτρου προκύπτει ο
αριθμός των εκπροσώπων κάθε Π.Ε.Δ
Όσες θέσεις παραμένουν αδιάθετες προστίθενται ανά μία στις Π.Ε.Δ. με τα
μεγαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα μέχρι να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των
12εκπροσώπων δημοτικών συμβούλων κάθε Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε
(άρθρο 25).
Στο τέλος της εγκυκλίου παρατίθεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ με τους εκπροσώπους στη
Γενική συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. (πλέον των 325 Δημάρχων που συμμετέχουν
αυτοδίκαια), που προέρχονται από τις Π.Ε.Δ..
Η εκλογή των εκπροσώπων των Π.Ε.Δ. γίνεται στο ίδιο ψηφοδέλτιο μαζί με την
εκλογή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Π.Ε.Δ. με την ειδική ένδειξη:
«Εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.» (αρ.25 παρ.5).
Για τον προσδιορισμό των εκπροσώπων κάθε Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της
Κ.Ε.Δ.Ε. εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 9 (βλέπε ανωτέρω παρ. 4Α κεφ.1).
Οι εκπρόσωποι στην Κ.Ε.Δ.Ε. κατατάσσονται κατά τη σειρά εκλογής τους,
σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν πάρει, και αν δεν
υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού
κατά τη σειρά εκλογής τους, είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στην Κ.Ε.Δ.Ε. και
καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων στην περίπτωση που αυτές
μείνουν κενές για οποιοδήποτε λόγο. 
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν εκλεγούν σε Π.Ε.Δ. εκπρόσωποι
για τη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε., οι θέσεις τους παραμένουν κενές και δεν
συμπληρώνονται.
Β . Ε Κ Λ Ο Γ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Κ . Ε . Δ . Ε . ( ά ρ θ ρ ο
3 0 )
 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. εκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευση σε ειδική συνεδρίαση μετά από πρόσκληση και υπό την Προεδρία του
Δημάρχου Αθηναίων και αν αυτός κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο, του Δημάρχου
Θεσσαλονίκης.
Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατά συνδυασμούς ή
με μεμονωμένες υποψηφιότητες.
Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει μέχρι 30 υποψήφιους δημάρχους και μέχρι 15
υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και, σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού,
περιλαμβάνει έναν (1) τουλάχιστον δήμαρχο και έναν (1) τουλάχιστον υποψήφιο
δημοτικό σύμβουλο.
13Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση, την οποία υπογράφουν όλοι οι
υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στο επάνω μέρος της δήλωσης γράφεται το όνομα του
συνδυασμού και από κάτω αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των
υποψηφίων κατά κατηγορίες.
Πρώτα γράφονται οι υποψήφιοι της κατηγορίας των δημάρχων και, στη
συνέχεια, των δημοτικών συμβούλων.
Στη δήλωση μεμονωμένου υποψήφιου αναγράφονται η κατηγορία που ανήκει ο
υποψήφιος και το ονοματεπώνυμό του.
Οι δηλώσεις κατατίθενται στην εφορευτική επιτροπή το αργότερο 2 ώρες πριν
από την έναρξη της ψηφοφορίας.
Με βάση τις δηλώσεις, καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού και των
μεμονωμένων υποψηφίων, στα οποία αναγράφονται όλα τα ως άνω στοιχεία και τους
υποψήφιους κάθε κατηγορίας με αλφαβητική σειρά, όπως στη δήλωση. Οι εκπρόσωποι
που ψηφίζουν εκφράζουν ανά κατηγορία την προτίμησή τους, θέτοντας δίπλα στο
ονοματεπώνυμο σταυρό προτίμησης, μέχρι του αριθμού των εκλεγομένων για τους
δημάρχους και αντίστοιχα των εκλεγομένων για τους δημοτικούς συμβούλους, δηλαδή
19 και 11 αντίστοιχα.
Για να καθορισθούν οι έδρες που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό διαιρείται ο
αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε.
Εκλογικό μέτρο αποτελεί ο ακέραιος αριθμός που είναι ο πλησιέστερος προς το
πηλίκο.
Αν το πηλίκο είναι ακριβώς το μισό της μονάδας, στρογγυλοποιείται στην
αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.
Στη συνέχεια, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού
διαιρείται με το εκλογικό μέτρο.
Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσες είναι το ακέραιο πηλίκο της
διαίρεσης.
Μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται, εφόσον πάρει έγκυρα ψηφοδέλτια σε
αριθμό τουλάχιστον ίσο με το εκλογικό μέτρο.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι έδρες που κατανέμονται, όπως αναγράφεται
ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, οι έδρες που απομένουν διανέμονται
14στους συνδυασμούς, που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα, με βάση τα
αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν.
Έδρα λαμβάνει ο συνδυασμός με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο και
αν τυχόν απομένει αδιάθετη και άλλη έδρα, αυτή διατίθεται στον αμέσως επόμενο
συνδυασμό με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.
Αν εξαντληθούν οι δικαιούχοι συνδυασμοί και παραμένουν ακόμη αδιάθετες
έδρες, τότε αυτές διανέμονται όλες στον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό. 
Τις έδρες των συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που
έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης ανά κατηγορία εκλεγόμενων
συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση από την εφορευτική
επιτροπή.
Οι εκλεγέντες στο Διοικητικό Συμβούλιο κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής
τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης, και αν δεν υπάρχουν σταυροί,
με αλφαβητική σειρά.
Οι επιλαχόντες υποψήφιοι κάθε συνδυασμού, κατά τη σειρά εκλογής τους, είναι
αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καταλαμβάνουν τις θέσεις των
τακτικών συμβούλων του ίδιου συνδυασμού, που για οποιοδήποτε λόγο κενωθούν.
Τη θέση του μεμονωμένου συμβούλου που μένει κενή για οποιονδήποτε λόγο,
καταλαμβάνει ο μεμονωμένος υποψήφιος με τις περισσότερες ψήφους, που δεν έχει
εκλεγεί.
Για την ανάδειξη από κάθε συνδυασμό των επιτυχόντων συμβούλων της
αντίστοιχης κατηγορίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. ακολουθείται η εξής
διαδικασία:
α. Εάν έχει υποβληθεί υποψηφιότητα από ένα μόνο συνδυασμό, τις έδρες
καταλαμβάνουν οι σύμβουλοι που είναι οι πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης, από
κάθε κατηγορία, μέχρι να καλυφθεί ο προβλεπόμενος αριθμός των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Εάν έχουν καταθέσει υποψηφιότητα ένας συνδυασμός και ένας μεμονωμένος
υποψήφιος, πρώτα καταλαμβάνει τη θέση της κατηγορίας του ο μεμονωμένος
υποψήφιος και ακολούθως τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που απέμειναν οι
σύμβουλοι του συνδυασμού.
15γ. Εάν υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί, πρώτα εκλέγονται οι σύμβουλοι του
συνδυασμού που έλαβε τις λιγότερες ψήφους.
Εάν ο αριθμός των εδρών που αναλογεί σ’ αυτό είναι άρτιος, τότε εκλέγεται
ίσος αριθμός συμβούλων από κάθε κατηγορία μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Εάν ο αριθμός είναι περιττός, εκλέγεται ίσος αριθμός από κάθε κατηγορία και
ένας επί πλέον εκλέγεται από την κατηγορία των δημοτικών συμβούλων. Στη
συνέχεια γίνεται κατανομή στον επόμενο, κατά σειρά, συνδυασμό μετά από εκείνο
που έλαβε τις λιγότερες ψήφους.
Εάν ο αριθμός των εδρών που του αναλογούν είναι άρτιος, εκλέγει ίσο αριθμό
υποψηφίων από κάθε κατηγορία.
Εάν ο αριθμός είναι περιττός, εκλέγει έναν επί πλέον από την κατηγορία των
δημάρχων.
Το ίδιο ακολουθείται εναλλάξ και για τους επόμενους συνδυασμούς μέχρι τον
πρώτο.
Ο πρώτος τελικά συνδυασμός και σύμφωνα με τις έδρες που του αναλογούν,
καταλαμβάνει τις έδρες που απέμειναν από κάθε κατηγορία μέχρι να συμπληρωθεί
ο συνολικός αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν κατατεθεί υποψηφιότητες από πολλούς
συνδυασμούς και από πολλούς μεμονωμένους υποψηφίους, πρώτα καταλαμβάνουν
τις έδρες της αντίστοιχης κατηγορίας τους οι μεμονωμένοι υποψήφιοι και, στη
συνέχεια, εφαρμόζεται η διαδικασία της ανωτέρω περίπτωσης γ.
ε. Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν κατατεθεί υποψηφιότητες μόνον από
πολλούς μεμονωμένους υποψηφίους, τότε οι επιτυχόντες καταλαμβάνουν τις έδρες
που τους ανήκουν, χωρίς να ισχύει η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του
άρθρου 30 που ορίζει τον ακριβή αριθμό εκπροσώπων της κατηγορίας των
δημάρχων και της κατηγορίας των δημοτικών συμβούλων, στο Διοικητικό
Συμβούλιο. Στην περίπτωση που παραμένουν κενές έδρες, επειδή μεμονωμένοι
υποψήφιοι δεν κάλυψαν το εκλογικό μέτρο, οι εκλογές για την ανάδειξη
Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. επαναλαμβάνονται και κατατίθενται νέες
υποψηφιότητες συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων.
Αν για όποιο άλλο λόγο ο αριθμός των εκλεγόμενων ανά κατηγορία μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου είναι μικρότερος από αυτόν που προβλέπει το άρθρο 26, τότε
16αυξάνεται αντίστοιχα ο αριθμός των εκλεγόμενων της άλλης κατηγορίας κατά τον
αριθμό των μελών που λείπει.
Γ . Ε Κ Λ Ο Γ Η Ε Π Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Κ . Ε . Δ . Ε ( ά ρ θ ρ ο
3 1 )
Η Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. στην συνεδρίαση που συνέρχεται για την
εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε., εκλέγει σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο
και φάκελο τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.
Για το λόγο αυτό καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου αναγράφεται η φράση «Για το Εποπτικό
Συμβούλιο» και από κάτω τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.
Οι εκπρόσωποι μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους σε 3 το πολύ
υποψηφίους με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμό τους.
Οι εκλεγέντες κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον
αριθμό των σταυρών προτίμησης που έλαβαν, προηγουμένου του πλειοψηφήσαντος.
Αν δεν υπάρχουν σταυροί προτίμησης, με αλφαβητική σειρά.
Οι 7 πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης συγκροτούν το Εποπτικό Συμβούλιο της
Κ.Ε.Δ.Ε.
Κατά τη σειρά εκλογής τους, τα λοιπά μέλη είναι αναπληρωματικά των
τακτικών μελών.
Δ . Ε Κ Λ Ο Γ Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο Υ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ
Κ Α Ι Μ Ε Λ Ω Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ Κ . Ε . Δ . Ε ( ά ρ θ ρ ο
3 2 )
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. συνέρχεται εντός 10 ημερών από
την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του συμβούλου που
έλαβε τις περισσότερες ψήφους από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό.
Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το Συμβούλιο. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, χωριστά και με
μυστική ψηφοφορία, πρώτα τον Πρόεδρο, ύστερα τον Α’ Αντιπρόεδρο, τον Β’
Αντιπρόεδρο και, τέλος, τον Γενικό Γραμματέα. Η διαδικασία ορίζεται λεπτομερώς στο
άρθρο 32 του Π.Δ. 75/2011.
17Στην ίδια συνεδρίαση και μετά την εκλογή του προεδρείου, το Διοικητικό
Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία ανάμεσα στα μέλη του τα υπόλοιπα 7 μέλη
της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Οι υποψηφιότητες για όλα τα αξιώματα του προεδρείου και της Εκτελεστικής
Επιτροπής υποβάλλονται στον προεδρεύοντα σύμβουλο προ της έναρξης της εκλογής
και ψηφοφορίας για κάθε αξίωμα.
Ε . Ε Κ Λ Ο Γ Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Π Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ
Κ . Ε . Δ . Ε ( ά ρ θ ρ ο 3 3 )
Το Εποπτικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. συνέρχεται εντός 10 ημερών από την
εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του συμβούλου που έχει
εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, και εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, χωριστά με
μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του. 
Παρακαλούμε όπως την παρούσα εγκύκλιο την κοινοποιήσετε άμεσα στους
Δήμους της χωρικής σας αρμοδιότητας, επισημαίνοντάς τους ιδιαίτερα να τηρήσουν τις
προθεσμίες που αναφέρθηκαν ανωτέρω.
Ευθύς με τη δημοσίευση του νόμου «Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της
1
ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου
Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»» και άλλες διατάξεις» στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα
ενημερωθείτε άμεσα.
Η εγκύκλιος βρίσκεται αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου
Εσωτερικών, www. ypes. gr, στη διαδρομή: Υπουργείο/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις.
 
18
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ