«Χαρακτηρισμός θαλάσσιων νερών κολύμβησης ακτών Π.Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ                                

                   Ο    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 ΦΕΚ 87/07-06-2010 Τ.Α « Νέα Αρχιτεκτονική της

   Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2.Τις Διατάξεις του Π.Δ 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας

   Ηπείρου»

3.Την αριθ οικ/407/38/07-01-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός

   αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου»

4.Τον Ν. 2520/40 και το Π.Δ 95/2000 περί οργανισμού  του Υπουργείου Υγείας

   &Πρόνοιας

5. Την 46339/1352/86(ΦΕΚ 438/Β/86)ΚΥΑ (απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών

   νερών)σε εναρμόνιση 0δηγιών του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

6. Την Ε1β/221/65/ Υ. Δ « Περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων»

   όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

7. Την με αριθ Η.Π 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ’ Περί ποιότητας και μέτρων

    διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας

    2006/7/ΕΚ «σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και

    την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ»του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

    Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006.

8. Το αριθ ΔΥΓ 2/οικ/56105/11-06-2013 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας & Κοιν

    Αλληλεγγύης με θέμα «Έλεγχος ποιότητας νερών κολύμβησης και έκδοση

    αποφάσεων χαρακτηρισμού καταλληλότητας θαλασσίων υδάτων».

9.Την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης και 

    χαρακτηρισμού των ακατάλληλων περιοχών για διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

10.Τα αποτελέσματα δειγματοληπτικών ελέγχων των καθορισμένων σημείων ακτών

     Κολύμβησης που έγιναν στην διάρκεια της θερινής περιόδου 2012 και αρχές

    θερινής περιόδου 2013 από την Δ/νσηΥγείας  -Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου σε

    συνεργασία με την Χημική  Υπηρεσία   Ιωαννίνων

                                                                                                         

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  

Χαρακτηρίζουμε:

1. Τα θαλασσινά νερά των ακτών κολύμβησης Π.Ε Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα της Δ.Κ Ηγουμενίτσας – Τ.Κ Πλαταριάς – Δ.Κ Πέρδικας – Τ.Κ Συβότων – Τ.Κ Σαγιάδας , κατάλληλα για κολύμβηση

2. Τα θαλασσινά νερά

Των λιμένων και μόνιμων αγκυροβολίων

– Των εκβολών του ποταμού Καλαμά 100 μ. εκατέρωθεν

– Της θαλάσσιας περιοχής ,βραχώδη ακτή Ν.Α Ακρωτηρίου «Γωνιά» προς τον κόλπο

   Πλαταριάς και 200 μ εκατέρωθεν ακατάλληλα για κολύμβηση.

.

  Η Λιμενική αρχή στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την

     επίβλεψη της τοποθέτησης των απαγορευτικών πινακίδων από τους ΟΤΑ.