Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων» στο ΤΕΙ Ηπείρου

flyer_extended_deadline

flyer_extended_deadlineΑιτήσεις έως και 11 Νοεμβρίου

 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων» οργανώνει το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ηπείρου, το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων» σε δύο κατευθύνσεις:

α) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  και

β) Μηχανικών Δικτύων.

 

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πληροφορικής, Φυσικής, Μηχανικών Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων,  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών,  Μηχανικών  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και άλλων συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. συναφών κλάδων, ή κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε λογισμικό, στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Η/Υ) και τα Δίκτυα, η ανάπτυξη της συστηματικής εφαρμοσμένης έρευνας και η προαγωγή της γνώσης σε θέματα Η/Υ και Δικτύων.

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τέσσερα Ακαδημαϊκά Εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των προβλεπόμενων μαθημάτων, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος το Πρόγραμμα θα αρχίσει τον Ιανουάριο του 2017 με την εισαγωγή τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στο Πρόγραμμα έως και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016.

Το περιεχόμενο της Προκήρυξης και το έντυπο της αίτησης για συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο

http://grads.ce.teiep.gr/pro2016

ή να απευθύνονται στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. (τηλ. 2681050330, 2681050234, e-mail: gradsce@teiep.gr).

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Στύλιος Χρυσόστομος, Αναπληρωτής  Καθηγητής