ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝ.Ε-ΓΣΕΕ

Το ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε ανακοινώνει ότι σήμερα Τετάρτη 6/6/2012 αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 5.402/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία 82 θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου-Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Θεσπρωτίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

–       Αλφαβητικός πίνακας αποκλειόμενων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού.

–       Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο 

–       Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.

–       Πίνακας προσληπτέων κατ’ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.

 Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :

•   Στα γραφεία Παλαιού Δημαρχείου Φιλιατών, (Φιλιάτες Τ.Κ 46.300, Ν. Θεσπρωτίας).

•   στις  Ιστοσελίδες του ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε   – www.inegsee.gr και www.ineepir.gr

•   στην Ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ – www.asep.gr

•   στην Ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου  Δυναμικού» www.epanad.gov.gr

Οι προσληπτέοι οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση: ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε ΗΠΕΙΡΟΥ 2o Χ.λ.μ Πρέβεζας-Μύτικα (Μακρυόλουτσα)-Τ.Κ 48.100, Πρέβεζα (Υπόψη κ. Ντόντορου Ευάγγελου), το έντυπο αποδοχής θέσης με το οποίο  αποδέχονται εγγράφως τη θέση εργασίας.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από 7/6/2012 ημέρα Πέμπτη έως και 11/6/2012 ημέρα  Δευτέρα.

Σημ. : Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη αποστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλιού 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τo τηλέφωνο  26820-26969 (Ντόντορος Ευάγγελος, Καζαντζίδη Φωτεινή).