Δήμος Ηγ/τσας: Ρυθμίσεις ληξιπρόσθεσμων οφειλών

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Σας γνωρίζουμε ότι με το Φ.Ε.Κ. 93/Α΄/14-04-2014 δημοσιεύθηκε ο Ν.4257/2014,που με το άρθρο 51 δίδεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των Δήμων, να ρυθμίσουν ή εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς αυτούς με μεγάλο αριθμό μηνιαίων δόσεων (από 24 έως 100) και με απαλλαγή(πλήρη ή μερική)των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Συνεπώς ενημερώνουμε τους οφειλέτες του Δήμου μας, που επιθυμούν να ρυθμίσουν ή να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς τον Δήμο μας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 51του Ν.4257/14,όπως το αργότερο μέχρι 13 Αυγούστου 2014,προσέλθουν  και καταθέσουν την σχετική αίτηση στην Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2665361208  2665361209 καθώς και στα τηλέφωνα των Δημοτικών ενοτήτων Πλαταρίας 2665361510, Παραποτάμου 2665361404,Πέρδικας 2665091282 και Μαργαριτίου 2665361718.