Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Τη Δευτέρα 30-01-2012,   και ώρα 16.00 μ.μ.  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 20-01-2012 συνεδριάσεως.
1.    Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-12-2011 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού από 14η επαρχιακή οδό προς Τ.Κ. Λιθίνου», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ, όπου δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς και ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής νέας δημοπράτησης, βάσει των διατάξεων του Ν. 3669/2008.
2.    Έγκριση του από 13-12-2011 Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 1ου Υποέργου με τίτλο: «Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο ΠΓΝΙ», προϋπολογισμού € 21.233.000,00 με ΦΠΑ, του έργου του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», με κωδικό MIS 341290 και τίτλο «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο ΠΓΝΙ».
3.    Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Μελέτες κατασκευής μονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», προεκτιμώμενης  αμοιβής 445.840,03 € (πλέον Φ.Π.Α.).
4.    Έγκριση δαπανών για τη συντήρηση ανελκυστήρων και τη διεκπεραίωση αλληλογραφίας, για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.
5.    Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
6.    Έγκριση μετακίνησης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Παντελή Κολόκα, στην Αθήνα, για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.
7.    Έγκριση μετακίνησης του Κων/νου Χριστοδούλου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, από 06 έως 08-02-2012, για τη συμμετοχή του σε επιμορφωτικό σεμινάριο, με τίτλο «Διαμόρφωση Επιχειρησιακών Σχεδίων» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
8.    Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, για το έτος 2012.
9.    Έγκριση χορήγησης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή – συντήρηση εγκαταστάσεων αντλιοστασίου Βίγλας», αναδόχου Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε, μέχρι την 22-02-2012.
10.    Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή αδιάνοικτου τμήματος δυτικής πρόσβασης Γέφυρας Τζαρή στη ΧΘ 1+230» (ΣΑΕ-071 ΚΑ 2002ΣΕ07100006 του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ), αναδόχου Χρήστου Σόφη, ΕΔΕ.
11.    Ματαίωση του διαγωνισμού του έργου της Π.Ε. Άρτας «Δημιουργία υποδομών πληροφορικής σε δήμους του νομού για την προώθηση των νέων τεχνολογιών και τη διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης».
12.    Έγκριση του από 22-11-2011 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων στην ε.ο. υπ’ αρ. 21 στο Ηλιοβούνιο», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
13.    Κατάρτιση της προκήρυξης διαγωνισμού και έγκριση των συμβατικών τευχών για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση ρέματος στο Δήμο Πάργας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 117.475,99 πλέον ΦΠΑ, με εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 3316/05.
14.    Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τίτλο «Αποξήλωση – μεταφορά γέφυρας Μπέλεϋ Γλυκής, αποκατάσταση κοίτης και καθαίρεση βάθρων», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
15.    Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση βατότητας τμημάτων επαρχ. δρόμων Καστρίου – Αγ. Βλασίου – Κεστρίνης», αναδόχου εταιρείας «Ηρακλής Τσόγκα & ΣΙΑ Ε.Ε.».
16.    Έγκριση του 2ου τελικού ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «Βελτιώσεις δρόμων στο παλιό Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας», αναδόχου εταιρείας «Β. Καπρινιώτης και ΣΙΑ Ε.Ε.».
17.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή πλατείας τοπικού διαμερίσματος Αγ. Κυριακής και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», αναδόχου εταιρείας «Ελένη Γούλα & Σία Ο.Ε.», μέχρι την 31-01-2013.
18.    Έγκριση τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
19.    Συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για την εκτέλεση του Προγράμματος Προμηθειών έτους 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
20.    Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
21.    Έγκριση μετακίνησης του Γεωργίου Μαργώνη, υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη συμμετοχή του στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που διοργανώνει το Ε.Κ.Δ.Δ. στην Αθήνα, από 30-01-2012 έως 03-02-2012 με τίτλο «Ποιοτικές Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα προς τον Πολίτη» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
22.    Έγκριση μετακίνησης του Ευάγγελου Κωνσταντινίδη υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, από 20 έως 24-02-2012 για τη συμμετοχή του στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ. & Α, με τίτλο «Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
23.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
24.    Έγκριση μίσθωσης μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης σύμφωνα με την αριθμ. 1732/67/05-01-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη μεταφορά μεγάλου φορτίου άλατος, για την χειμερινή περίοδο 2011-2012 για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας παγετού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κατόπιν αιτήματος της ΕΛΑΣ –  Τμήματος Τροχαίας Ηγουμενίτσας.
25.    Έγκριση μίσθωσης μηχανήματος ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με την αριθμ. 8366/308/25-01-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη διάσπαση και απομάκρυνση βράχου στο επαρχιακό δίκτυο Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας, από κατάπτωση στην περιοχή «Κόκκινο Λιθάρι».
26.    Έγκριση μετακίνησης των Αθανασίου Κωνσταντίνου και Δακούκη Ηλία του Σπυρίδωνος, υπαλλήλων του Τμήματος Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη από 13-02-2012 έως 17-02-2012, για τη συμμετοχή τους στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ JOOMLA» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
27.    Απόφαση επί της από 25-01-2012 ένστασης των Θεοχάρη Ι. Στυλιανάκη κλπ, κατά της από 11-11-2011 διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Μελέτες κατασκευής μονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου».