ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA

perifereia

perifereiaΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (Τ.Α.Α.Η.)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA

 


Η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕπΤΕ) ενεργώντας ως διαχειριστής του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης της Ηπείρου (Τ.Α.Α.Η.) δημοσίευσε την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση έργων, αξιοποιώντας το χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA.

Η πρωτοβουλία JESSICA είναι το Αγγλικό ακρωνύμιο της πρωτοβουλίας “Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas” (Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές, εφεξής JESSICA). Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Η πρωτοβουλία JESSICA αποτελεί ένα νέο μέσο αξιοποίησης των υφιστάμενων επιχορηγήσεων των διαρθρωτικών ταμείων για τη στήριξη έργων αστικής ανάπτυξης.

Τα κράτη μέλη μέσω του JESSICA αποκτούν την ευχέρεια να χρηματοδοτήσουν έργα, τα οποία εντάσσονται σε ένα πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή της αειφόρου αστικής ανάπτυξης, με τη μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, οι οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή ιδίων κεφαλαίων ή/και δανείων.

Ο πυρήνας λειτουργίας του JESSICA είναι τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης  τα οποία και πραγματοποιούν τις χρηματοδοτήσεις. Ειδικότερα είναι τα Ταμεία που επενδύουν σε Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα και σε άλλα επιλέξιμα έργα, τα οποία περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένα σχέδια αειφόρου αστικής ανάπτυξης.

Η πρόσκληση περιέχει αναλυτικά :

  1. το θεσμικό πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA και τη λειτουργία του Τ.Α.Α.Η.
  2. τους γενικούς όρους της πρόσκλησης
  3. την επιλεξιμότητα έργων και φορέων, τις μορφές χρηματοδότησης και τις επιλέξιμες δαπάνες
  4. τη διαδικασία υποβολής προτάσεων στο Τ.Α.Α.Η.
  5. τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων

Το συνολικό διατιθέμενο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 15.000.000 € που προέρχονται από το Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» στα οποία προβλέπεται η επιπλέον συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων 6.420.000 € (30% του συνολικού κόστους κάθε επιλέξιμου έργου).  

Η αναλυτική πρόσκληση είναι ανηρτημένη στις ιστοσελίδες:

·         http://jessica-ipiros.ibg.gr του Τ.Α.Α.Η.

·         http://jessicafund.gr του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA

·         http://www.peproe.gr της ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου